Fagstoff

Variasjon innen og mellom populasjoner

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 17.09.2018
Ørretpopulasjoner

En populasjon er en gruppe individer av samme art som befinner seg innenfor et avgrenset område. Den genetiske variasjonen innen og mellom populasjoner er en viktig del av det biologiske mangfoldet. Populasjoner varierer også i størrelse og alders- og kjønnssammensetning. Alle disse faktorene har betydning for populasjonens og artens framtidsutsikter.

FjellrypeFjellrypepopulasjonen i Verdalsfjella.

 

Fjellrev. Foto.Fjellrevpopulasjonen i Børgefjell. 

 

Forskjell mellom bestand og populasjonBestand og populasjon betyr omtrent det samme. Bestand brukes gjerne om arter det høstes av innenfor jakt og fiske, landbruk eller skogbruk. 

 

Ulveflokk der alfahannen biter en yngre ulv.I en ulveflokk er det normalt kun alfahannen som får føre sine gener videre. Yngre hanner på vandring kan utfordre alfahannen og bringe med seg nye gener inn i flokken. 

Definisjon og avgrensning

Det er ikke alltid lett å avgrense en populasjon. Mange arter kan forflytte seg, og størrelsen på området avhenger av hvilken art man ser på, og i hvilken sammenheng man studerer populasjonen. Både elgpopulasjonen i Østerdalen og kakerlakkindividene bak et kjøleskap i en bygård i Oslo er eksempler på populasjoner.

Samspill innen og mellom populasjoner

To hjorter i kamp.Størrelse og styrke er avgjørende i hjortens kamp om å få ført sine gener videre.Det finnes mange former for samspill mellom individer av en art. Graden av konkurranse og utveksling av gener er gjerne større innen en populasjon enn mellom populasjoner.

Populasjoner varierer

Ingen populasjoner er helt like. Individene varierer både innen og mellom populasjoner. Populasjoner kan ha ulik genetisk sammensetning med mye eller lite genetisk variasjon. Størrelsen på populasjoner kan også variere fra sted til sted. Noen populasjoner har overvekt av eldre individer, mens andre populasjoner har rik foryngelse, og enkelte populasjoner kan ha overvekt av det ene kjønnet.

 

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff