Oppgave

Refleksjonsoppgaver – variasjon i økosystemer, habitater og nisjer

Publisert: 27.06.2012, Oppdatert: 01.08.2017
Spirende åker

Disse oppgavene skal hjelpe deg med å bearbeide lærestoffet fra kapitlet "Variasjon i økosystemer, habitater og nisjer".

Liten rød plante med kjertelhår.Rundsoldogg, Drosera rotundifolia, er en kjøttetende plante som vokser på næringsfattige myrer.
Opphavsmann: Michael Gasperl
 

Sopp med rynkete hatt.Sandmorkel, Gyromitra esculenta.
Fotograf: Lebrac
 

Sort lava som en elv i rødt landskap.En fersk lavastrøm med nye etablerte arter på Galapagos.
Fotograf: Kristin Bøhle
 

Hogstfelt med småbjørk og granplanter.Hogstfelt med granplanter og småbjørk.
Fotograf: Kristin Bøhle

 1. Hva skjer dersom vi ikke luker i en nysådd nepeåker hvor nepefrøene er sådd tett? Hvilke(n) type(r) konkurranse vil inntreffe, og hva vil effektene kunne bli?

 2. Rundsoldogg, Drosera rotundifolia, vokser i næringsfattig myr, ofte på torvmosetuer. Artene i soldoggslekta skaffer seg næring ved å bryte ned insekter som setter seg fast i de klebrige kjertelhårene på soldoggens blader. Kan du ut fra dette si noe om rundsoldoggens habitat og nisje? Hvilke abiotiske og biotiske faktorer tror du påvirker livsløpet til en rundsoldogg? Hvorfor finner vi ikke rundsoldogg på en rikmyr eller en eng med god næringstilgang?

 3. Sopparten vanlig sandmorkel har sitt levested i barskog, spesielt i furuskog med sandholdig jord. Vil vi dermed finne denne arten i alle slike habitater? Hvorfor / hvorfor ikke?

 4. Hva er forskjellen på en generalist og en spesialist? Hvilke fordeler og ulemper tror du de to ulike strategiene har? Kjenner du noen eksempler på generalist- og spesialistarter?

 5. Figuren under viser de økologiske nisjene til art A og art B basert på krav til nedbør og temperatur.
  To grafer med fargede områder som indikerer artenes nisjer.Temperatur- og nedbørsverdier hvor artene kan overleve og reprodusere seg.
  Hva er en nisje, og hvordan vil du karakterisere nisjene til disse artene? Hva er forskjellen på en fundamental og en realisert nisje? Hvilken av disse artene tror du kan kalles en generalist, og hvilken kan kalles en spesialist? Kan art A og B finnes i nøyaktig det samme habitatet? Hvorfor / hvorfor ikke? Hva tror du vil skje dersom de inntar det samme habitatet?

 6. Gjennom en suksesjon vil samfunnet av arter gradvis endre seg som et resultat av den gjensidige påvirkningen mellom artene og miljøet. Kjenner du til eksempler på naturlige og menneskeskapte forstyrrelser/hendelser som kan sette i gang en slik suksesjon?

 7. Hva tror du skjer med biomangfoldet rett etter en katastrofal forstyrrelse som har ført til masseutryddelse av arter?

 8. Ut fra fossildata er det pekt ut fem kjente masseutryddelser i geologisk tid. Hva tror du menes med "den sjette masseutryddelsen"?