Hopp til innhold

Lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven)

Vi ser nærmere på lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven)

  1. Formålet med denne loven er
    • å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, samt forebygge sosiale problemer
    • bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
  2. Hovedintensjonen er således ”hjelp til selvhjelp” – dvs. at nødvendige tiltak skal rettes inn mot å minske sosiale problemer både på kort og lang sikt.
  3. Loven er, sammen med folketrygdloven, den viktigste grunnpilaren i NAV - den nye arbeids- og velferdsetaten i kommunene. NAV skal samordne statlige trygdeordninger for syke, eldre og andre trengende, med sosiale tjenester i kommunene.