Hopp til innhold

Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)

Vi ser nærmere på lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenetseloven)

 1. Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Kommunens helsetjeneste skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.
 2. For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen sørge for disse deltjenestene:
  • allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning
  • legevaktordning
  • fysioterapitjenesete
  • sykepleie, herunder helsesøstertjeneste, hjemmesykepleie og jordmortjeneste
  • sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie
  • medisinsk nødmeldetjeneste
  • transport av behandlingspersonell
 3. Tjenestene kan være både private og offentlige og basert på samarbeidsordninger kommuner imellom.