Hopp til innhold

Mer om bevaring av biologisk mangfold

Mennesket er en nykommer her på jorda. Mange arter har levd her mye lenger enn oss. Vi mennesker har ikke rett til å utrydde arter eller ødelegge naturmiljøet for å fremme våre egne interesser.

Korallrev i vannskorpa. Foto.

Økologiske grunner

Marehalm på sandstrand. Foto.
Marehalm er viktig for å hindre erosjon på sandstrender.

Det biologiske mangfoldet er viktig for at prosessene i økosystemene skal fungere. De forskjellige artene kan sammenlignes med mursteinene i et byggverk. Byggverket er økosystemet, og alle mursteinene har en oppgave. Når en art blir borte, vil samspillet i økosystemet bli påvirket fordi artene er avhengige av hverandre. Å fjerne eller redusere en art som andre arter lever av, kan få store ringvirkninger i næringskjedene. I verste fall kan det føre til at andre arter dør ut. I tillegg har de naturlige økosystemene en rekke viktige funksjoner som regulering av klima, sirkulering av næring, beskyttelse av jordsmonn og vannhusholdning. I naturen holder planterøtter fast på jorda og hindrer erosjon. Når det regner, vil økosystemer som myrer suge opp store mengder vann. Dette hindrer flom.

Indikatorarter

Lav på grein. Foto.
Mange arter av lav er følsomme for ulike typer luftforurensning. Mangelfull forekomst av lav på trærne kan være et tegn på luftforurensning.

Noen arter har spesielle krav til levestedet. Andre er følsomme for forurensning. Disse artene kan brukes som indikatorarter i miljøovervåking. Hvis artene blir borte eller viser tegn på mistrivsel, vil dette fortelle oss at det har skjedd endringer i artens livsmiljø. Lav er følsom overfor svoveldioksid og andre luftforurensninger. Hvis lavene blir borte i et område, forteller det at luftkvaliteten har blitt dårligere. Lavartene trives ikke i store byer der det er mye utslipp blant annet fra biltrafikk. I Frognerparken og Slottsparken i hovedstaden kan vi knapt nok finne lav på de store trestammene.

Det biologiske mangfoldet er råmateriale for evolusjonen

Grønn larve kryper på bakken. Foto.
Genetisk variasjon hos larver kan påvirke overlevelsesevnen under ulike miljøforhold.

I hele den tiden livet har eksistert på jorda, har artene endret seg, og det har utviklet seg nye arter. Dette skjer med utgangspunkt i den genetiske variasjonen hos artene. Hvis en art dør ut, kan den ikke gi opphav til nye arter. Den genetiske variasjonen innefor en art er artens livsforsikring. En art som har stor genetisk variasjon, vil lettere klare å overleve hvis miljøet forandrer seg. Det er stor sannsynlighet for at det finnes noen individer som har egenskaper som gjør at de kan klare seg i det nye miljøet.

Global oppvarming fører til at miljø og livsbetingelser blir endret for mange arter. Genetisk mangfold innenfor arten betyr at den har økt sjanse til å overleve på en varmere klode.

Det biologiske mangfoldet er en viktig ressurs

I regnskogområder dør arter ut i høyt tempo etter hvert som regnskogen utryddes. Mange arter forsvinner før de en gang har blitt registrert. Små organismer kan ha en mer betydelig rolle i samspillet enn størrelsen skulle tilsi, men her mangler vi mye kunnskap. Mange viktige medisiner er utviklet fra levende organismer, og spesielt mye kommer fra regnskogen. I en jordprøve fra Hardangervidda ble det funnet en mikrosopp som produserer en biokjemikalie, syklosporin, som forhindrer immunitetsreaksjoner i forbindelse med organtransplantasjoner. Det ville være synd om vi for eksempel ryddet ut en art som i framtiden kunne gitt en effektiv kreftmedisin.