Hopp til innhold

Trusler mot det biologiske mangfoldet

Gjennom hele jordas historie har miljø og klima vært i endring. Noen ganger har det skjedd store endringer i løpet av kort tid som følge av naturkatastrofer. Mange arter har dødd ut fordi de ikke har greid seg under de nye miljøforholdene.

Stubbe med biologisk mangfold. Foto.
Stubbe med stort biomangfold.

Det er i dag mange trusler mot det biologiske mangfoldet

Det er sannsynlig at om lag 99 prosent av de artene som noen gang har levd på kloden vår, er utdødd. Også i dag er jordas biologiske mangfold truet. Mange arter blir utryddet av oss mennesker på grunn av uforsiktighet og manglende kunnskap.

Tap av leveområder

Den store befolkningsøkningen på jorda de siste 50 årene har ført til at stadig større deler av de naturlige økosystemene har blitt tatt i bruk til menneskelige formål. Byene i verden vokser og blir stadig større. Det bygges fabrikker, flyplasser og veier. Tropeskogene hogges ned i høyt tempo. Dette fører til at leveområdene til artene blir ødelagt. les mer

Det hjelper lite å frede en art hvis det leveområdet den er avhengig av, forsvinner. Når et våtmarksområde blir drenert fordi det skal dyrkes opp, er de artene som lever der, tvunget til å flytte til et annet våtmarksområde hvis de skal overleve. I mange tilfeller finner de ikke et nytt sted der de kan slå seg ned. Inngrep som fører til oppsplitting av naturlige leveområder, kan også skade artene. Populasjoner kan i noen tilfeller bli så isolert at de ikke er levedyktige.

Fremmede arter

Innførsel av nye arter er den nest største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Arter som ikke hører hjemme i landet vårt, kan etablere seg i norsk natur. Når arten først har fått fotfeste, er den vanskelig å kontrollere. Etter hvert kan de nye artene ta over andre arters levesteder og fortrenge andre arter fra området. Ofte er det mennesket som frakter med seg de nye artene. les mer
  • Iberiasneglene kom til Norge som blindpassasjerer i blomsterpottene til prydplanter som folk plantet i hagene sine. Sneglene skiller ut et tykt og svært seigt slim for å beskytte seg mot fiender. Derfor er det nesten ingen dyr i Norge som har iberiasneglene på menyen.
  • Platanlønn er en plante som er innført av mennesket. Opprinnelig ble trærne plantet i parker. Den har stor frøproduksjon og er svært livskraftig i våre områder og er nå i ferd med å spre seg i norsk natur. Om 50 år finner vi kan hende skoger av platanlønn der det i dag er andre vegetasjonstyper.

Overbeskatning av planter og dyr

Intensiv kommersiell utnytting av skog, fisk og vilt har i noen tilfeller ført til utryddelse av arter eller reduksjon av den genetiske variasjonen innenfor artene. Eksempler på dette er hogst av tropisk regnskog til møbel- og panelproduksjon, de hvite innvandrernes jakt på bison i Amerika på 1800-tallet og steinaldermenneskenes jakt på mammut. les mer
  • Hvert år hogges det ned tropisk skog tilsvarende halve Norges areal. Det meste av denne hogsten foregår uten hensyn til urfolk og annen lokalbefolkning og uten tanke på at hogsten skal være bærekraftig på lang sikt. Av tømmeret lages materialer til blant annet teakdekk på båter, hagemøbler, parkett og andre byggevarer.
  • Den amerikanske bisonen, som er i slekt med vår okse, var nær ved å bli utryddet. Dyrene kan veie opp til et tonn. Da de hvite innvandrerne kom til Amerika, var det 60–70 millioner bison på de store gresslettene. Da den første jernbanen over det amerikanske kontinentet ble åpnet i 1869, begynte en massenedslakting av disse store dyrene, samtidig som beitemarkene deres ble dyrket opp. Mange som kom med jernbanen, jaktet på bisonen bare for sportens skyld. I mange tilfeller ble kjøttet liggende å råtne på prærien. Omkring år 1900 var bisonen nesten utryddet. Det ble da satt i verk fredningsbestemmelser. Man regner med at det i dag finnes cirka 25 000 dyr i USA og Canada.
  • Mammuten ble utryddet for cirka 10 000 år siden. Våre forfedre drev jakt på disse dyrene. Sannsynligvis var steinaldermenneskenes jakt en medvirkende årsak til at mammuten ble utryddet. Klimaendringer kan også ha spilt en rolle.


Klimaendringer

Mange arter er tilpasset helt spesielle klimatiske forhold. Global oppvarming som følge av menneskenes utslipp av klimagasser kan føre til at utbredelsen av mange arter vil endre seg. Når klimaet endres, kan fremmede arter få fotfeste og utkonkurrere de opprinnelige artene. Noen arter vil flykte lenger nordover eller høyere opp mot fjellet. Andre arter som kommer sørfra, inntar deres tidligere levesteder. les mer

Torsken trives best i kaldt vann. Fordi havet har blitt varmere, er torsken i ferd med å trekke nordover fra Nordsjøen. Inn fra sør kommer ansjos og sardiner. Også makrellen, som opprinnelig var en sørlandsfisk, flytter nordover. Noen arter kan få problemer med å finne nye levesteder og vil stå i fare for å bli redusert i antall eller i verste fall utryddet. Dette kan føre til endringer i og skade på økosystemene. Forsvinner en art, kan det bety redusert tilgang på mat for andre.


Forurensning

Også forurensning av jord, luft og vann kan føre til endring i økosystemene. Noen arter er spesielt følsomme for forurensning og kan bukke under. Giftige stoffer akkumuleres i næringskjedene og skader de artene som er øverst i næringskjedene.