Skip to content

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lov- og regelverkChevronRight
  4. OpplæringslovenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Opplæringsloven

Opplæringsloven er en lov som handler om hvilke rettigheter og plikter som er forbundet med all opplæring og skolegang i Norge. Loven gjelder derfor både for barn og ungdom i grunnskolen og i den videregående opplæringen. Retten til grunnskoleopplæring for voksne er også en del av loven.

Loven og innholdet

Loven spesifiserer at opplæringen skal åpne dører mot verden og for framtiden og gi elevene en historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv. Videre vektlegger loven at elevene skal utvikle kunnskap og holdninger som setter dem i stand til å mestre livet sitt og delta i arbeid og i fellesskapet i samfunnet.

Skolen har ansvar for å møte elevene med tillit og respekt og sørge for at elevene får utfordringer som fremmer danningen og lærelysten deres. Loven sier klart og tydelig at all diskriminering i skolen skal motarbeides.

Kapitlene i loven

Kapittel to i loven går nærmere inn på grunnskolen og hvilke rettigheter og plikter som er forbundet med den. Kapitlet sier helt klart at barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til et offentlig skoletilbud, og at opplæringen skal begynne det kalenderåret barnet fyller seks år, med mindre barnet ikke er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin. Hvis det er tilfellet, kan skolestart utsettes. Grunnskoleopplæringen skal omfatte religion, livssyn, etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, kunnskap om hjemmet, samfunnet og naturen og estetisk, praktisk og sosial opplæring.

I kapittel tre spesifiserer loven at ungdom som har fullført grunnskolen, har rett til, etter søknad, tre års heltids videregående opplæring.

Kapittel fire følger opp dette, men går mer i dybden når det gjelder elever i lære i bedrift.

Loven har også et eget kapittel om retten til grunnskoleopplæring for voksne. Loven sier blant annet at de som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Skolemiljø

Avslutningsvis vektlegger loven viktigheten av elevenes skolemiljø. Loven sier klart at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring.

Til slutt peker loven på hvilke faglige og pedagogiske krav som stilles til undervisningspersonell i grunnskolen og den videregående opplæringen. Dessuten understrekes det at alle som jobber i grunnskolen, må vise politiattest for å sikre at ingen som er dømt for overgrep mot barn, kan ansettes i skolen.

Læreplanene

Det er læreplanene i de ulike fagene som forteller hvilken kompetanse elevene skal ha etter endt utdanning. Disse læreplanene finner du på udir.no. I tillegg har vi den generelle delen av læreplanen, som gjelder for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Kunnskapsløftet.

Utfordringer til deg

Oppgaver til «Opplæringsloven»
  1. Gjør deg kjent med loven.
  2. Kapittel 1, 5, 9a og 11 er særlig viktige når det gjelder samarbeidet mellom skole og hjem. Hva handler disse kapitlene om?

Learning content

Lov- og regelverk

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter