Skip to content

Transport og logistikk

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Førstehjelp

  Når mennesker trenger hjelp, er det nødvendig at vi tør å hjelpe. Her skal vi se på en del prinsipper vi må følge når vi gir førstehjelp.

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring

  I dette emnet skal vi lære om hva dokumentert sikkerhetsopplæring er og hvordan en slik opplæring foregår.

 • Sertifisert sikkerhetsopplæring

  I dette emnet skal vi lære om hva sertifisert opplæring er, og hvordan en slik opplæring foregår.

 • Vegtransport av farlig gods

  Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. Du må være deg ditt ansvar bevisst, for skjer det først noe, kan konsekvensene bli store.

 • Bransjelære

  I dette avsnittet lærer du om nettverkene vi trenger for person- og godstransport og formidling av informasjon.

 • Internkontrollforskriften

  Her lærer du hva internkontroll er. Du lærer også om hvordan du møter kravene internkontrollforskriften stiller til det praktiske arbeidet ditt som yrkessjåfør eller logistikkoperatør.

 • Transportoppdrag

  En populær definisjon på logistikk er «aktiviteter for å få riktig vare fram til riktig sted, i riktig mengde, til riktig tid, i riktig stand og til riktig pris».

 • Trafikksikkerhet

  Her skal vi se på noen faktorer som virker inn ved uhell med transportmidler, og spesielt på forholdet mellom kravene fra trafikksystemet og førerens ytelse.

 • Transportøkonomi

  Her lærer du litt om ressurser som en yrkessjåfør disponerer under transportoppdrag.

 • Prising

  Her lærer du at det ikke er like lett å prissette et transportoppdrag som å prissette en vare. Vi bruker ulike modeller for ulike transportoppdrag.

 • Forsikring

  Her lærer du om hva en forsikringsavtale er, og hva forsikringspremie er.

 • Verdikjede og vareflyt

  Her sier vi litt om vareflyten fra råvareuttak og fram til sluttbruker, og om hvilke aktører som er involvert i arbeidet.

 • Emballering og klargjøring

  Her skal du lære litt om hvorfor vi emballerer varer som skal sendes.

 • Lasting og lossing

  Lasting og lossing kan skje i ett og samme plan, mellom ulike plan eller ved bruk av skråplan. Her lærer du om ulike teknikker for sikker lasting og lossing av transportenheter.

 • Lastsikring

  Her skal vi si litt om ulykker som kan oppstå når lasten ikke er godt nok sikret. Vi skal også si litt om hva vi må kjenne til for å sikre lasten på riktig måte.

 • Godsterminaler

  I dette målet lærer du hvordan du håndterer gods på godsterminaler og passasjerer på passasjerterminaler. Vi behandler godsterminaler først, deretter passasjerterminaler.

 • Passasjerterminaler

  Her lærer du hvordan du bør opptre i omgang med passasjerer på en passasjerterminal.

 • Påbygg

  Ulike oppgaver krever ulike verktøy. I transporten betyr det at transportmidlene blir tilpasset de behovene de skal tjene.

 • Kommunikasjonsteknologi

  Her kan du lese litt om hvilke parter som kan være involverte i et internasjonalt godstransportoppdrag, og litt om kommunikasjonen mellom partene.

 • Fraktdokumentasjon

  Mange papirer skal følge med ved ulike godstransportoppdrag. Her lærer du om slike. Noen vil du møte daglig, andre sjelden.

 • Lagerstyring

  Noen av prosessene er manuelle, mens andre styres elektronisk av lagerstyringssystemer.

 • Persontransportsystemer

  Vi har i dag både kollektive og individuelle persontransportsystemer. Her lærer du hvorfor vi ikke kan basere oss bare på individuelle transportformer.

 • Tekniske og servicerelaterte hjelpemidler

  Samfunnet bruker hvert år store midler på kollektivtransport. Her lærer du hva universell utforming betyr for utformingen av et persontransportsystem.

 • Internasjonale transporter

  Her skal vi si litt om endringer i verdikjedene og det at vi har fått mer fritid. Dette har ført til økt trafikk over landegrensene.

 • Betalingssystemer

  Her skal vi si litt om hvordan betalingssystemer i transportnæringen har utviklet seg.

 • Grønn logistikk

  Begrepet grønn logistikk dreier seg om de tiltakene ulike aktører i verdikjeden kan sette i verk for å dempe belastningen på miljøet.

 • Eksamen

  I dette emnet får du litt informasjon om skriftlig eksamen, og mange oppgaver du kan prøve deg på som forberedelse til din egen eksamen.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Twitter

Facebook