Skip to content

Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SR

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Govlesadteme

  Daesnie maahtah lohkedh mij govlesadteme lea. Guktie mijjieh maehtebe mubpiejgujmie govlesadtedh jïh mejnie maehtebe govlesadtedh ovmessie tsiehkine.

 • Sjangerh

  Daennie teemesne datne åadtjoeh sjangeri bïjre lïeredh. Sjangere-daajroe vihkeles dutjien gosse edtjh tjaeledh.

 • Gïeleviehkie-dïrregh

  Fïerhten aejkien gosse datne edtjh maam akt jiehtedh, soptsestidh jallh tjaeledh, dellie tjoerh veeljedh guktie edtjh dam darjodh.

 • Argumentasjovne

  Argumenteradidh lea mubpide tsevtsedh. Lïerh vielie dan bïjre daennie teemesne.

 • Aamhtese-tjaalegh

  Fïerhten biejjien mijjieh tjaalegh lohkebe, jïh jeenemes aamhtese-tjaalegh. Lïerh vielie aamhtese-tjaalegi bïjre daennie teemesne.

 • Ektie-bïejeme tjaalegh

  Mij ektie-bïejeme tjaalegh? Lïerh vielie daan bïjre daennie teemesne.

 • Novellah jïh soptsesh

  Man jïnjem novella jïh soptsesi bïjre daajrah? Lïerh vielie daan bïjre daennie teemesne.

 • Soptsesh

  Soptsese mij dïhte? Ij iktegisth aelhkie daejredh jis akte tjaalege lea soptsese, vaajese, heamturh jnv.

 • Draama

  Daennie teemesne datne åadtjoeh draaman bïjre lïeredh

 • Lyrihke

  Daennie teemesne datne åadtjoeh lyrihken bïjre lohkedh. Datne maahtah faage-tjaalegem lyrihken bïjre lohkedh, dikth jïh dikt-analysem lohkedh jïh laavenjassh darjodh.

 • Saemien lidteratuvre

  Saemien lidteratuvre dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh tjaalegh. Daennie teemesne vielie saemien lidteratuvren bïjre lïerh.

 • Saemien tjaeleme-histovrije

  Daennie teemesne datne åadtjoeh åarjelsaemien tjaeleme-histovrijinie barkedh.

 • Åehpiedehtedh

  Skuvlesne laavenjassh åadtjobe gusnie tjoerebe åehpiedehtedh. Daennie teemesne dan bïjre lïerh.

 • Retorihke

  Daennie teemesne datne åadtjoeh retorihkine barkedh.

 • Tjaaleldh govlesadteme

  Datne dov tjaaleldh govlesadtemem evtiesovvh gosse ovmessie sjangerigujmie barkh.

 • Filmh

  Minngemes aejkien mijjieh jiene-jienebe filmh åådtjeme mejtie saemieh dorjeme. Daennie teemesne filmi bïjre lïerh.

 • Mijjen gïele

  Daennie teemesne åadtjoeh gïelen bïjre lïeredh. Guktie mijjen gïele bigkeme, jïh guktie maehtebe tjaeledh.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook