Skip to content
You are now in a learningpath

Introduksjon

I denne læringsstien får du en introduksjon til temaet sannsynlighet. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn (1P)
  • formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar (1T)