Skip to content
You are now in a learningpath

Introduksjon

    I denne læringsstien får du en introduksjon til temaet sannsynlighet. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn (1P)
    • formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar (1T)