Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Medier og teksttyper

Med det moderne følger også industrialisering og teknologi. Maskiner kan effektivisere mye av det mennesket ellers må bruke energien sin på. Dette får store konsekvenser for blant annet de mediene vi bruker til å formidle tekster med.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Nærbilde av blytype-bokstaver på trykkeri. Foto.

Tradisjonell tekstformidling

Det tradisjonelle vil ofte være koplet til muntlig overlevering av tekst. Selv om mennesket har hatt skriftsystem i om lag 5000 år, har muntlig tale likevel vært mer effektivt i det daglige og for meldinger som ikke trenger å bli bevart ordrett for ettertida.

Fra vår egen historie kjenner vi tekster fra norrøn tid som er blitt overlevert muntlig fram til nedskrivingen på 1200-tallet. Enda bedre kjent er kanskje folkediktingen, som har eksistert i muntlig form fram til nedskrivingen på 1800-tallet. I Europa ellers er heltediktet Beowulf en av de mest kjente tekstene som sannsynligvis har overlevd en lang muntlig periode. Du kan se traileren til filmversjonen fra 2007, der en gammel historie blir fortalt på en ny måte: Traileren til Beowulf (2007)

Boktrykkerkunsten starten på moderne tekstformidling

I europeisk sammenheng endrer forholdet mellom tale og skrift seg mye med boktrykkerkunsten. Ideen er ikke ny – den har vært utprøvd i Østen flere hundreår tidligere, men det er med Johann Gutenbergs metoder at det for alvor lar seg gjennomføre å trykke opp skrifter i større skala. Han representerer starten på en masseproduksjon av bøker med opptrykket av Bibelen rundt 1455. Dette representerer samtidig for alvor starten for det moderne skriftlige mediet.

Skriften har særlig en egenskap som talen ikke har, nemlig muligheten for å bevare en melding i original form. Med boktrykkerkunsten ble det i tillegg mulig å spre ett og samme budskap til mange mottakere mer eller mindre samtidig.

I eksemplet med Bibelen var dette selvsagt to viktige egenskaper. Sett fra et kristent ståsted bør ikke meldingen endres gjennom overleveringen, og jo flere som mottar meldingen, jo bedre er det for spredningen av det kristne budskapet. Men også i andre typer overleveringer er dette nyttige egenskaper. Både kunnskap og kultur lar seg bedre bevare gjennom et skriftlig medium. Det å spre det til en større mottakergruppe, er også positivt i de fleste tilfeller.

Fra analoge til digitale medier

Skrift er fortsatt en viktig teksttype, men for å gjøre endringene i vår tid tydeligere, kan vi introdusere skillet mellom analoge og digitale medier. Et analogt medium overfører meldingen i en jevn og sammenhengende strøm med informasjon.

Begrepet bruker vi særlig ofte om lydkilder som har en sammenhengende og kontinuerlig strøm av informasjon. En vinylplate eller et spolebånd er slik sett et analogt medium.

En digital melding fungerer annerledes. Den er i utgangspunktet satt sammen av mange små informasjonsfragmenter som gir liten mening for andre enn en datamaskin. Denne må gjøre det digitale om til elektriske analoge impulser for at vi i neste omgang skal kunne forstå dem. Det samme prinsippet gjelder også for andre teksttyper, for eksempel skrift, film og bilde.

Digitale tekster gir nye muligheter

Særlig etter at pc-er etter hvert ble allemannseie utover 1990-tallet, vokste omfanget av digitale tekster. Slike tekster åpner for et nytt forhold mellom avsender, tekst og mottaker. Som mottaker kan vi nå få et mer interaktivt forhold til teksten – vi kan redigere den på mange forskjellige måter, og den kan på sin side "svare" oss i form av enkle og mer kompliserte tilbakemeldinger.

Også avgrensningen av teksten og rammene rundt den endrer seg. Vi bruker ofte begrepet hypertekst i forbindelse med digitale tekster. Med dette mener vi at teksten kan åpne for at mottakeren i større grad selv bestemmer i hvilken retning teksten skal gå, hvor mye og hvilken informasjon den skal gi oss. Gjennom hyperlenker til andre tekster går teksten fra å være analog og statisk til å bli digital og dynamisk. Du kan lese mer om hypertekstualitet i denne artikkelen: Hypertekstualitet, interaktivitet og multimedialitet

Last updated 01/09/2019
Text: Marita Aksnes and Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)
Rightsholder: NRK

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites