Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Article

Stadier i historien

Det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne er tre fenomener som kan forstås på ulike måter: som stadier i historien, som kunnskapsidealer, som levemåter eller som medier og teksttyper.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gammelt tre. Foto.
Hva er varig, og hva endrer seg gjennom historien?

Vi kan se på begrepene det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne som merkelapper på ulike stadier i historien, og særlig i Vesten (Europa og Nord-Amerika) er det en vanlig oppfatning at disse stadiene representerer utvikling og framskritt. Særlig gjelder dette innenfor områder som industri, teknologi, økonomi og til en viss grad vitenskap.

Bondesamfunnet

I denne sammenheng vil det vanligvis være bondesamfunnet som representerer det tradisjonelle og dermed det første stadiet i denne utviklingen. Noe av det som kjennetegner denne tiden, er at mennesket i hovedsak er engasjert i jordbruket, og ikke minst at dette blir drevet med menneskekraft. Slik sett er det også mulig å se den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-tallet som en markering av slutten for denne tida. Med spinnemaskinen "Spinning Jenny", som ble oppfunnet i 1764, ser en starten på en ny epoke.

Industrisamfunnet

Et moderne samfunn vil slik sett være preget av en industri der det meste av arbeidet blir utført av maskiner, og ofte bruker vi merkelappen industrisamfunn om slike samfunn. Et slikt samfunn åpner opp for nye næringer. Både fordi mye av det grunnleggende, tunge og tidkrevende jordbruksarbeidet nå kan utføres av maskiner, og fordi utviklingen av nye maskiner gjør det mulig å utføre, bygge og produsere varer som det tidligere ikke var mulig å produsere med menneskekraft alene.

En annen side enn den rent industrielle utviklingen ligger i den teknologiske utviklingen som også preger dette stadiet. Gjennom oppdagelser og ny kunnskap ser en at mennesket og samfunnet både endrer og effektiviserer arbeidsformer og forsterker medisinske og andre vitenskapelige hjelpemidler. De fleste sykdommene vi kjenner til har vi også en medisin for, og ved hjelp av vitenskapen og utviklingen av teknologien oppdager vi stadig mer av ukjente områder både på vår egen klode og i universet ellers. En sentral side ved det moderne industrisamfunnet var og er derfor følelsen av at verden går framover og mot det bedre.

Ikke bare positiv utvikling

Mange har pekt på at den teknologiske utviklingen som det moderne samfunnet åpner for, har flere sider ved seg – både positive og negative. Som vi skal se nedenfor, uttrykte mange kunstnere og forfattere en uro over det nye samfunnet som vokste fram på 1800-tallet. Stadig flere kjente seg fremmedgjort og utilpass når de tradisjonelle verdiene på mange områder måtte vike for nye krav om inntjening, effektivisering og vitenskapelige svar på tidligere mysterier.

Ut fra det vi har sett ovenfor, kan vi også si at det moderne samfunnet fjernet det tette samholdet mellom mennesker, og gjennom nye oppdagelser så mange etter hvert hvor ubetydelige menneskene og verden kanskje er i den store sammenhengen. Tanken på at hele verden, hele solsystemet og faktisk hele universet en gang har vært samlet i en eneste mikroskopisk kjerne, er svimlende nok i seg selv. Men hvordan skal en kunne tenke på hva som var før dette? Har det vært noe før dette?

Tiden viste oss også hvordan teknologien og industrialiseringen på mange måter ble en trussel for menneskeheten. De to verdenskrigene og ikke minst atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, ble et brutalt eksempel på dette.

Informasjonssamfunnet

En del av den teknologien som det moderne industrisamfunnet gir liv til, åpner for en ny industri og salgsvare som i vår tid kanskje er blitt en av de viktigste varene: informasjon. Teknologi som radio, TV, datamaskiner og etter hvert teknologiske strukturer som Internett, gjør at hver og en av oss i mye større grad enn tidligere kan hente og spre informasjon raskere, enklere og til langt flere mennesker.

Dette er blitt en storindustri som har eksplodert de siste tiårene, som fremdeles vokser og som har vært grunnlaget for ett av de navnene en ofte bruker om denne tida: informasjonssamfunnet. Når vi sier at vi lever i et moderne eller postmoderne samfunn, er det i vestlig sammenheng et samfunn som har vært med på denne utviklingen vi tenker på.

Last updated 01/10/2019
Text: Marita Aksnes and Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)
Rightsholder: NRK

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites