NDLA

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle et digitalt læremiddel for sørsamisk som førstespråk Vg1 SF og Vg2 YF for videregående skoles nivå. ...

Symbolh

Daennie sæjrosne datne maahtah symboli bïjre lohkedh jïh lïeredh guktie maahtah symbolh...

Les meir

Eufemisme jïh dysfemisme

Lohkh guktie maahtah eufemismem jïh dysfemismem gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjedh gosse soptsesth jïh...

Les meir

Mubpesth jiehtedh

Mubpesth jiehtedh hijven gïeleviehkie-dïrregh gosse edtjh tjaeledh. Lohkh guktie maahtah...

Les meir

Man jïjnjem govlesadtemen bïjre maahtah?

Daennie laavenjassesne datne maahtah dov maahtoem govlesadtemen bïjre pryövedh.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss