Oppgave

Tilrettelegge berggrunn over nordlige Andøya som enkeltfiler for ArcMap

Publisert: 04.01.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ved bruk av funksjonalitet i ArcMap er det mulig å skille et digitalt bergartskart som en enkelt shape-fil for hver bergart. Studer oppgaven "Hvordan skaffe og tilrettelegge digitale bergartskart for ArcMap?" for informasjon om aktuelt satellittbilde og digitale bergartstema.

OPPGAVE 1

Satellittbilde og berggrunnstemaSatellittbilde og bergartstema over nordlige Andøya
Forfatter: Birgit Strømsholm

 

Hvordan bruke ArcMap for å tilrettelegge shapefiler?
Benytt det digitale berggrunnskartet over nordlige Andøya som er lastet ned fra NGU. QuickBird satellittbildet brukes som et bakgrunnsbilde.
a) Last ned og pakk ut vedleggene som inneholder QuickBird-bildet og det digitale berggrunnskartet, på lokal datamaskin.

b) Start opp ArcMap. Last inn og aktiver QuickBird satellittbildet over nordlige Andøya. Det har filnavnet qb-ms_andoya_05aug2009_ch321. Zoome til hensiktsmessig størrelse.

c) Last inn og aktiver bergartsfilen xN250BergrunnsFlater.shp.
Resultatet blir en skjermflate med en farge som dekker over satellittbildet (se illustrasjonsbildet). Lagre resultatet som Andoya_berggrunn. Filnavnet er mxd, ESRI ArcMap Document for prosjekter.

Berggrunnskode og navnEgenskaper til digitale berggrunnskart

 

 

d) Åpne attributt-tabellen til  xN250BerggrunnFlater.shp ved å høyreklikke på filen, velg deretter Open Attribute Table. Geografiske data består av en romlig del (punkter, linjer eller flater) og en beskrivende del (attributt tabell). Databasefilen inneholder egenskapene (attributt data) til berggrunnstemaet.

Vi vil bruke informasjonen i kolonnene HBERGKODE og HBERGNAVN som grunnlag for å tilrettelegge shapefiler for hver bergartstype. Hver bergart har en bestemt bergartskode, for eksempel så har kvartsitt koden 61. Kode 0 gjelder geografisk område som mangler informasjon om type bergart. Det kan være bergart under vann.

Berggrunnen som enkeltfilerBerggrunnen over nordlige Andøya som enkeltfiler
Forfatter: Birgit Strømsholm
 

e) Metoden spørring (query) brukes for å tilrettelegge bergartene i attributt-tabellen som enketfiler.
Query BuilderQuery Builder Start med dobbelt-klikk eller høyreklikk på xN250BerggrunnFlater.shp, velg Properties, deretter Definition Query og Query Builder. Klikk på "HBERGKODE" slik at det kommer under SELECT *FROM xN250BerggrunnFlater WHERE:
Velg deretter "=" og aktuell kode (tall) for bergarten som det skal lages en enkeltfil av. Start med bergarten gabbro, amfibolitt med HBERGKODE=35. Er visningen tilsvarende som illustrasjonen "Query Builder"? Avslutt med OK.
Resultatet fra spørringen viser den geografiske utbredelsen for bergarten gabbro, amfibolitt.
Export DataExport DataDeretter gjenstår det å eksportere resultatet som en enkeltfil. Høyreklikk på xN250BerggrunnFlater.shp, velg Data, deretter Export Data. Velg innstillinger som illustrasjonen viser. Lagre i aktuell katalog for oppgaven. Benytt et hensiktsmessig filnavn. Avslutt med OK. Velg "Ja" på spørsmålet "Do you want to add the exported data to the map as a layer".

f) Gjenta prosessen i pkt. e) for samtlige bergartstyper i attributt-tabellen. Endre til egnede farger. Hvilke bergarter som er tilrettelagt, er ikke tilgjengelige innen satellittbildeutsnittet?