Fagstoff

Sikkerhet ved rakettoperasjoner

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

I telemetriundervisningen vil alle elevene få oppleve å ta del i en rakettoperasjon der det skal skytes opp en sonderakett. For at dette skal kunne gjøres på en sikker måte må alle elevene gjøre seg kjent med og følge prosedyrene og forskriftene hos ASC.

 

Arbeid med raketter innebærer arbeider med eksplosiver. Likedan medfører enhver oppskyting av raketter risikoer som man må ha kontroll med og et bevisst forhold til. Arbeid med raketter og eksplosiver er underlagt Lov om eksplosive varer samt andre lover og forskrifter som regulerer hvordan slikt arbeid skal foregå. Blant annet kreves det at man har utarbeidet spesielle sikkerhetsforskrifter og prosedyrer. Strenge sikkerhetsbestemmelser og prosedyrer er derfor en absolutt nødvendighet for å eliminere/minimalisere risikoer som kan utøve skader på personell og materiell. Andøya Space Center er et aktivt romsenter med mange rakettoperasjoner hvert år. Det er derfor av avgjørende betydning at studenter og elever som oppholder seg på romsenteret kjenner til de viktigste sikkerhetsbestemmelsene.

I ASCs sikkerhetsbestemmelser tas det hensyn til det faktum at det er umulig å utelukke menneskelig feil. Derfor er alle systemer, prosedyrer o.l. utarbeidet med krav til at en enkelt hendelse ikke skal være nok til å skape en farlig situasjon. For at en ulykke skal kunne skje må minst to uavhengige og usannsynlige hendelser inntreffe samtidig. For eksempel forutsettes det at raketten kan komme til tenne når nyttelastens sender slås av eller på. Romsenteret har derfor prosedyrer og rutiner som krever at alt personell i utskytingsområdet skal oppholde seg i blokkhus når man foretar elektriske endringer i rakettens nyttelast.

I utskytningsområdet er det kun adgang for kvalifisert personell fra ASC. Andre som skal inn i området må be om tillatelse til dette fra operasjonsledelsen. I enkelte perioder under nedtelling vil et oransje blinklys stå på ved bommen ned mot utskytningsområdet. Når dette blinkende lyset er tent indikerer dette at det foregår farlige arbeider i området eller at man holder på med testing av rakett eller nyttelast på utskytingsrampe. Når dette blinkende lyset er tent er det derfor forbudt å bevege seg inn i området.

Oversikt over utskytingsområdet med sikkerhetssone.Sikkerhetssone ved ASC
Opphavsmann: Narom
 
12 minutter før oppskytning vil veien forbi romsenteret stenges for all trafikk. Samtidig vil et rødt roterende lys ved utkjøringen fra skytefeltets parkeringsplass indikere at det ikke er tillatt å starte motorkjøretøyer eller forlate området.

For hver rakettype som skal skytes må skytefeltet utarbeide en sikkerhetsvurdering som viser at oppskytingen kan forgå innefor spesifiserte sikkerhetskrav. En slik sikkerhetsvurdering innbærer blant annet baneberegninger, banesimuleringer og beregninger av fareområder knyttet til oppskytingen. Alle slike sikkerhetsvurderinger skal godkjennes av norske myndigheter før oppskyting finner sted.