Fagstoff

Valgdeltakelsen

Publisert: 04.06.2010, Oppdatert: 28.07.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Stemmeseddel legges i valgurne

Stemmeretten er en politisk ressurs, gjennom den kan du påvirke sammensetningen av Stortinget og andre organer som er folkevalgte. Den kan også indirekte gi deg innflytelse. Men da må du bruke den.

valgDet er ingen forskjell i valgdeltakelsen mellom kvinner og menn.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

ikke-vestlig bakgrunnNorske statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn har lav valgdeltakelse.
Fotograf: Heiko Junge
 

Statistikk over valgdeltakelse. Graf.SSB: valgdeltakelse ved Stortingsvalgene 1900-2015
Opphavsmann: Statistisk Sentralbyrå
  

Bare halvparten av dagens førstegangsvelgere bruker stemmeretten sin. Det kan være et tegn på at den politiske interessen er liten blant de unge. Vi ser også at valgdeltakelsen totalt har vært synkende de siste 40 årene. Dette er en tendens som vi finner i de fleste vesteuropeiske land.

uinteressert i valgBare halvparten av førstegangsvelgerne bruker stemmeretten sin.
Fotograf: Stig B. Hansen

Valgdeltakelsen har vært utjevnende over tid. I dag er det ingen forskjell på valgdeltakelsen mellom kvinner og menn, og det er liten forskjell mellom by og land. Men det er en tendens til at de med høy utdanning og høy inntekt har en større valgdeltakelse enn de med mindre utdanning og lavere inntekt.

Men mellom aldersgrupper har det vært lite utjevning. Valgdeltakelsen øker med alderen, og her er det hele 20 til 30 prosentpoengs forskjell mellom førstegangsvelgere og foreldregenerasjonen. Også norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har lav valgdeltakelse, særlig de som har oppholdt seg forholdsvis kort tid i Norge. Ved stortingsvalget i 2013 var valgdeltakelsen deres hele 25 % lavere sammenlignet med befolkningen i alt.

Det kan også være av interesse å se litt nærmere på dem som ikke bruker stemmeretten sin og finne ut hvorfor. Her er noen mulige forklaringer:

  • Politikk betyr ikke noe for dem.
  • De politiske sakene som er oppe til debatt, angår dem ikke.
  • Det foreligger få og uklare regjeringsalternativer.
  • De har ikke tillit til politikerne.
  • Det er liten politisk forskjell mellom partiene.
  • De politiske partiene gjør lite for å fange de unges oppmerksomhet.