Fagstoff

Dataformater for GIS

Publisert: 15.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tradisjonelt har leverandørene av GIS-programvare benyttet egne interne lagringsformater og spesielle eksportformater. I praksis kan de bare produseres av systemet selv og kalles derfor for proprietære formater.

Mange formater er likevel dokumentert, slik at andre kan lage rutiner for å lese hele eller deler av datainnholdet. Begrensede muligheter til å produsere og lese formatene har i lang tid ført til vanskeligheter ved overføring av data fra ett system til et annet. Innføringen av det åpne og standardiserte SOSI-formatet i Norge er et forsøk på å gjøre hverdagen enklere for brukerne. Men fortsatt er det slik at en relativt ofte må forholde seg til en rekke proprietære formater når en jobber med digitale reguleringsplaner. Noen av formatene er likevel så mye benyttet at de kan betraktes som industristandarder.

SOSI-formatet
SOSI er den nasjonale standarden for modellering og utveksling av geodata, og står for "Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon". SOSI-standarden utarbeides av ulike arbeidsgrupper hvor deltakelse er frivillig og selvfinansiert, og hvor alle vedtak vedtas etter konsensusprinsippet (dvs. at alle må være enige). Geodata favner i dag svært vidt, f.eks. fra administrative data og persondata i GAB (nasjonalt register for grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger) til koordinatdata for høydekurver i topografiske kart. SOSI-standarden omhandler teknikk for datadefinisjoner av geografisk informasjon, som omfatter standardiserte beskrivelser av geometri og topologi, datakvalitet, koordinatsystemer, områdeavgrensning, metadata i form av informasjon om eier osv. Den omfatter også konkrete databeskrivelser for ulike datatyper eller anvendelsesområder, noe som utgjør en vesentlig del av omfanget.

Statens kartverk tilbyr nettbasert kurs i innføring av SOSI og gir oversikt over forskjellig programvare som brukes i arbeidet med SOSI-standardisering.

SOSI-grunnkurs, grunnleggende innføring i SOSI-standardenSOSI-grunnkurs, grunnleggende innføring i SOSI-standarden
Opphavsmann: Statens kartverk
SOSI-standarden kan sies å ha to hovedbruksområder: standardisering av kodeverdier og standardisert utvekslingsformat.
I dag benyttes dette standardformatet i økende grad ved utveksling av stedfestet informasjon i Norge, og stadig flere kommuner setter krav til at f.eks. plandata skal leveres i SOSI-format. SOSI-formatet er svært godt dokumentert. Det er derfor relativt enkelt å lage eksport- og importrutiner.

QUADRI
Quadri er et norsk format utviklet av Norkart for deres VG/GIS Line system. Quadri er i utgangspunktet et databasesystem som håndterer både geometri og egenskaper i samme base. Quadri-fomatet kan bare produseres av VGprogrammene, og er således proprietært. Men geometri og temakoder er dokumentert, slik at det kan lages leserutiner for eksterne systemer. Andre egenskaper er vanskelig tilgjengelig. Ett enkelt datasett blir ved eksport fordelt på flere filer. En kartdatabase består av 4 filer (gdh, gdn, gdd, gdi). Quadri kan importere og eksportere flere andre formater, delvis gjennom konverteringsfiler. Datautveksling med andre programmer skjer i stor grad via SOSI. Direkte import fra Quadri er mulig i enkelte program (Nova-Point mfl.), dersom man kun trenger det grafiske
innholdet.

GEOBASE (BASE95)
GeoBase (tidligere Base95) er et norsk proprietært vektorformat utviklet av Norconsult for deres WinMap system. Hvert datasett blir ved eksport håndtert i 6 ulike filer – ulike indeksfiler, geometrifiler og egenskapsfiler. Datautveksling med andre programmer skjer stort sett via SOSI, men GeoBase kan også importere og eksportere flere andre formater, delvis gjennom konverteringsfiler.

DXF og DWG
Data eXchange Format (DXF) er et vektorformat utviklet av Autodesk. Det benyttes for eksport av data fra AutoCAD og er opprinnelig utviklet for utveksling av data mellom ulike DAK-programmer. DXF er godt dokumentert, både med hensyn til import og eksport, og er nærmest et ”åpent” DAK-format. I DXF er hele datasettet samlet i en enkel fil – en ASCII-fil. Strukturen er bygget opp av en "Header" med generell informasjon, "Table" som inneholder definisjon av linjeelementene, fonter o. l., "Block" som inneholder definisjon av hver blokk ved uttegning, og "Entities" som inneholder koordinatene. DXF er noe tungt å jobbe med, siden filstørrelsen vokser 2,5–3 ganger ved eksport fra AutoCad. DWG er det interne lagringsformat i AutoCAD og kan bare produseres av AutoCAD, men en del andre systemer er i stand til å lese dataene. DWG er noe mer komplekst enn DXF. DXF og DWG benyttes så hyppig at de kan betraktes som industristandarder på området. Siden mange GIS/DAK-systemer kan eksportere og importere DXF-formatet, har det blitt et mye benyttet format for vektordata. En del GIS kan også lese DWG-formatet.

SHAPE og COVER
Både Shape og Cover er utviklet av ESRI (Environmental Systems Research Institute). Shape er Et datasett i shape-formatEt datasett i shape-formatutviklet for ArcView-programvaren, mens Cover er utviklet for ArcInfo. Begge er formater for vektordata (geometrien), men kan også brukes for overføring av egenskaper. Shape-formatet er noe enklere oppbygd enn Cover.
Et datasett på Shape-format består av 3 filer (koordinater, egenskaper og indeksering). Punkt, linjer og flater håndteres som separate datasett. Fra og med versjon ArcView 8.0 er filsystemet avløst av en databaseløsning, som bedre sikrer sammenhengen mellom datasettene. Cover samler alle objekttyper i ett datasett, ordnet i en standardisert katalogstruktur. Coverformatet håndterer topologi. Det gjør ikke Shape-formatet, men til gjengjeld oppnår en hurtigere opptegning og prosessering med Shape enn med Cover.
Shape kan håndtere egenskaper i form av DBASE-filer. Shape-formatet er godt dokumentert og er nærmest ”åpent” format. Det er derfor et utbredt vektorformat for kart/GIS-data, og relativt mange andre systemer leser enten formatet direkte eller via konvertere. 

Relatert innhold

Generelt