Fagstoff

Presentasjonsformer

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kontrollrom i et kraftverk

Hvordan data skal brukes er bestemmende for hvordan det er hensiktsmessig å presentere de. Tidligere var ulike papirskrivere, viserinstrumenter, display og statuslys mye brukt, I dag blir data i all hovedsak behandlet av datamaskiner og presentert på dataskjermer.

 

For å gjøre det mulig å tolke dataene må en rekke elementer være tilstede

 • dataord som er viktig for en umiddelbar vurdering av data
 • tidsreferanse
 • omforming av data til ett felles tallsystem
 • datavisning i kalibrert form (for eksempel spenning, strøm, temperatur, tellinger/tidsenhet o.l.)
 • datavisning i grafisk form, 2D eller 3D

Data kan bli presentert grafisk (linje-, punkt-, søylediagram o.l.) eller i tabellform på papir eller skjerm.


Papirskrivere

Papirskrivere (eng. Chart recorders) plotter på sammenhengende papirruller med ruter som på et millimeterpapir. Disse har fordelen av at en lett kan få oversikt over lange serier av data. Mange foretrekker dette, men som alle ikke skjermbaserte former for datapresentasjon er metoden på vikende front. Først og fremst er metoden for langsom i forhold til presentasjon på elektronisk skjerm.

På ASC benyttes papirskrivere enda i dag som et supplement til digital lagring og visning. Forsterkningsreguleringen, AGC i mottakerne (eng. Automatic Gain Controll) og skråavstandsberegninger ut fra faseforskyvning av signalet er data som er nyttig å kunne se gjennom under flukten og rett etter nedslag på en lang papirstrimmel.

Papirskrivere forekommer som følgende typer

 • multipenn blekkskrivere med vanlig papir
 • multipenn termiske skrivere som plotter på spesialpapir
 • speilgalvanometerskrivere som skriver på lysfølsomt papir

Multikanal termisk skriverMultikanal termisk skriver
Opphavsmann: Narom

 

Enkanals termisk skriverEnkanals termisk skriver
Opphavsmann: Narom

 

Presentasjon i tabellform

Den enkleste form for visning av data er rådata vist i heksadesimal form. Et eksempel fra et format med en rammelengde på 96 biter er vist i figuren under. Dataene er listet ut direkte fra rådata lagret i sanntid på PC-ens magnetplate. Av praktiske grunner viser vi bare en del av hele formatmatrisen (1 format = 96 ord X 32 subrammer). I formatet brukes et 16 bits synkroniseringsord gitt ved den binære tallrekken 1110 1011 1001 0000 som på heksadesimal form er gitt ved tallet EB 90. Når data lagres på denne måten vil to og to bytes bytte plassering. Vi kan derfor lese ut 90EB fra figuren ved starten av hver nye ramme.

Heksadesimale tabelldataHeksadesimale tabelldata
Opphavsmann: Narom

Brukere av data vil som oftest kun studere data på denne formen dersom en skal lage et dataprogram for å dekode dataene. Det er mange måter å gjøre dette på, men programmer som Matlab, og språk som phyton og C++ sammen med gnu plot er ofte brukt.

Dekodingsystemer som EIDEL og VTS vil også gjøre denne oppgaven for deg og vil kunne presentere data i tabeller, ferdig sortert etter variable med tilhørende tidsflagg.Søylediagram

I denne figuren vises et eksempel hvor data er presentert som søylediagram, og i tillegg også i sifferform, skjermdumpen er hentet fra EIDEL system EE315.
Telemetridata som søylediagram.Telemetridata som søylediagram
Opphavsmann: Narom


Data vises sammen med navn, tidslukenummer og kommuteringsrate. Data kan vises både i sanntid og ikke sanntid. Oppdateringsfrekvensen vil være avhengig både av maskinvare og programvare. Presentasjonsmetoden egner seg ikke til å vise data som variere hurtig. Data kan også vises i kalibrert form. Flere tidsluker kan kombineres slik at for eksempel det dynamiske området kan utvides. I forskingssammenheng er det ofte behov for å overføre variable som gjør det nødvendig å dekke mange dekader. Typisk kan en måleverdi komme fra en tidsluke som inneholder mantissen og en tidsluke som inneholder eksponenten. Dette vil bli behandlet i detalj i etterfølgende avsnitt.

Grafisk form

All presentasjon av data er avhengig av både programvare og maskinvare. For hurtig visning av grafiske data er det nødvendig at maskinen er utstyrt med spesielle grafikkdrivere som kan håndtere store datamengder uten at sentralprosessoren sinker overføringen.
For data som varierer hurtig er en grafisk visningsmetode absolutt nødvendig. I sanntidssammenheng vil det være vanlig å vise kurver med tiden langs den horisontale aksen. På y-akse(r) kan en eller flere variable plottes.