Fagstoff

Korrigering og kalibrering av satellittbilder

Publisert: 15.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Før det nedleste bildet (rådata) tolkes, er det behov for bildekorreksjon for å gi et mest mulig representativt bilde av jordoverflaten.

Prosessen fra sensoren registrerer informasjonen til bildet er klart for analyse Prosessen fra sensoren registrerer informasjonen til bildet er klart for analyse.
Opphavsmann: EUMETSAT
Geometrisk opprettingBildebehandlings-programmet LEOWorks har funksjonalitet for å foreta geometrisk oppretting av satellittbilder og kart.
Opphavsmann: ESA

Da vanndamp og andre drivhusgasser i atmosfæren absorberer og sprer elektromagnetisk stråling, vil strålingen bli bremset, og en del av strålingen når derfor ikke frem til satellittens sensorer. Det foretas derfor en radiometrisk korreksjon for å justere for denne feilkilden. Radiometrisk korreksjon av måleverdiene (radiometrisk verdi) er også viktig for å kunne sammenligne flere datasett og dermed fremskaffe endringsdata.

I tillegg er det nødvendig med en geometrisk korreksjon (geometrisk oppretting) da opptaksprosessen gjør at bildet blir noe forvrengt i forhold til de korrekte geografiske koordinatene. Skjevheten kommer hovedsakelig av at jorda roterer fra vest mot øst når bildet bygges opp. Dette fører til at hver ny linje i bildet starter på et punkt lengre vest enn det foregående.

En vanlig prosedyre for geometrisk oppretting er å identifisere noen kontrollpunkter i bildet og spesifisere de geografiske koordinatene til disse. Raffinerte bildebehandlingsprogram har da innebygd en omregningsfunksjon hvor et sett omregningskoeffisienter beregnes ut fra de angitte kontrollpunktene, og bildet blir automatisk korrigert og tilpasset en valgt kartprojeksjon. Geometrisk korreksjon er nødvendig for å kunne bruke data sammen med kart eller andre geografiske data.

Det er viktig å presisere at det alltid er behov for å kontrollere informasjonen fra satellitten mot virkeligheten på jorden (bakkesannhet, ground truth). Dette skjer i praksis ved at man foretar kontrollmålinger på jorden i utvalgte lokaliteter samtidig med at satellitten skanner bildet. I forbindelse med vegetasjonskartlegging kan man høste biomassen og veie den, samt registrere hvilke vekster som er på de ulike feltene eller jordteigene. Disse informasjonene korreleres med satellittdata for de samme lokaliteter. Korrelasjonen uttrykker sammenhengen mellom det satellitten observerer, og det som er observert på bakken. Ved gjentatte målinger over en hel vekstsesong er det mulig å få oversikt over sesongens samlede biomasseproduksjon, ikke bare i kontrollpunktene, men også over større områder hvor satellitten observerer.

Deretter kan et bildebehandlingprogram benyttes for å manipulere satellittbildet slik at bakkeinformasjonen tolkes inn i bildet.

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt