Fagstoff

Stedfesting og standarder

Publisert: 08.08.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Med utvikling av GIS-teknologien åpner det seg langt større anvendelsesmuligheter for presis stedfesting. Men det er behov for standarder som gir anvisning på hvordan natur- og samfunnsgeografiske data skal kunne stedfestes ved bruk av direkte eller indirekte stedfestingsmetoder.

Hensikten med standarden er å anvise metoder som angir geografisk beliggenhet med nødvendig nøyaktighet, og samtidig unngå mistolkninger ved nasjonal og internasjonal utveksling av stedfestingsdata. Miljøverndepartementet har tillagt Statens kartverk ansvar for standarder og regelverk innen fagområdet geografisk informasjon. Arbeidet er nært knyttet opp mot internasjonale standarder utviklet eller under utvikling i regi av ISO (den internasjonale standardiseringsorganisasjonen). Standardisering av geografisk informasjon foregår i ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics. Arbeidet for Statens kartverk utgjør profiler, retningslinjer eller utfyllende spesifikasjoner til disse, tilpasset norske forhold.

Standarden tar sikte på å redegjøre for hvordan man skal gi objekter – og data om disse – en entydig geografisk tilknytting med tilstrekkelig nøyaktighet i stedfestingen. For dette legges det opp til bruk av to prinsipper. Det ene prinsippet er direkte stedfesting ved hjelp av koordinater der man enten refererer til et geografisk koordinatsystem knyttet til selve jordkroppen (geoiden) ved bruk av gradnett eller til et metrisk koordinatsystem knyttet til den kartprojeksjon det arbeides i. I tillegg kan stedfestingen skje via et etablert, koordinatbærende referansesystem.

Det andre prinsippet er indirekte stedfesting ved henvisning uten koordinater, til et kjent, avgrenset område som man befinner seg innenfor (for eksempel kommunens navn) eller er knyttet til (for eksempel adresse). Dette prinsippet kalles også "etikettmetoden" da stedsnavnet brukes som en merkelapp på det området det refereres til.

Følgende elementer gir entydig koordinatangivelse for stedfesting på kart:

1. kartprojeksjon
2. geodetisk, horisontalt datum
3. akse/sone
4. nordverdi (positiv retning mot nord), i meter
5. østverdi (positiv retning mot øst), i meter
6. høyde (positiv retning opp langs loddlinjen), i meter
7. geodetisk, vertikalt datum (vertikalt referansenivå)

For horisontale koordinater tas elementene 1–5 med. Hvis høyden 6) skal tas med, må også elementet 7) inkluderes.

Det trigonometriske punktet på Galdhøgpiggen vil kunne gis følgende referanser, dvs. koordinatangivelse, i forhold til elementene i oversikten nevnt over:

1. UTM
2. EUREF89
3. 32
4. N 6834090,35
5. E 0463645,30
6. HO 2468,49
7. NN1954
Relatert innhold

Faglig