Fagstoff

Arbeids- og næringsliv – innledning

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 20.01.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut


Leverandør: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
 

Hva har du lyst til å bli når du blir "stor"?

Dette er et spørsmål de aller fleste av oss har fått en eller annen gang. Svarene vi gir, er politi, brannmann, flyvertinne eller frisør. Mange oppfyller drømmen sin. For andre endrer drømmen seg mange ganger i løpet av barne- og ungdomstida. På veien er det mange valg du må ta - du må velge videregående skole og linje, du må velge om du vil ha studiekompetanse og gå videre til høyskole eller universitet, eller ta yrkesrettet utdanning med praksis og fagbrev.

Men hvorfor er dette et så sentralt spørsmål for oss? Hvorfor er det viktig med arbeid - og hva er verdien av å ha et arbeid? Dette er noe av det vi skal se på under temaet Arbeids- og næringsliv.

Et annet viktig punkt er arbeidsmiljø. Hva er arbeidsmiljø? Og hva er et godt arbeidsmiljø? De fleste vil oppdage at et godt arbeidsmiljø er viktig for om man trives på jobben eller ikke. Dette handler ikke bare om det sosiale miljøet, men også om hvordan forholdet er til sjefen, hvordan ledelsen behandler de ansatte, og din fysiske arbeidsplass.

Hva slags utdanning du velger, får innflytelse på hvor stor valgfrihet du har når du skal søke jobb, hvilken fagorganisasjon du kan tilhøre, og hva slags lønn du kan få. Å være fagorganisert betyr at du har en fagforening nettopp for din yrkesgruppe som hjelper deg med å ivareta dine rettigheter. Fagforeningene forhandler blant annet om lønn med arbeidsgiverne på vegne av deg og de andre arbeidstakerne. Vi skal se på hvilke fagforeninger og fagorganisasjoner som finnes, og hvordan disse organisasjonene kan hjelpe deg.

Likestilling i arbeidslivet er et tema som ofte debatteres. Vi skal her se litt nærmere på hva likestilling i arbeidslivet betyr og hva konsekvensene er av et kjønnsdelt arbeidsmarked.

Alle arbeidsmarkeder har former for arbeidsledighet. Det er mulig at du ikke får jobb med en gang du er ferdig med utdanningen din, eller du kan miste jobben som følge av dårligere økonomiske tider eller omstruktureringer på arbeidsplassen din. Spørsmål du skal jobbe med, er hva som er årsaken til arbeidsledighet, og hvordan vi kan redusere antall arbeidsledige.

De fleste som har en jobb, er arbeidstakere enten i det private (i et firma) eller i det offentlige (skole, fylkesadministrasjon, staten, sykehus osv.). Noen starter egen bedrift istedenfor å være arbeidstaker. Her vil du finne tips og råd om hvordan man kan starte bedrift, legge en forretningsplan og sette opp budsjett for bedriften.

Kompetansemål

Læreplanen lister opp følgende kompetansemål som du kan bruke som sjekkliste for å være sikker på at du har lært deg det du skal om dette temaet:

 • finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
 • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på
 • diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad