Fagstoff

Individ, samfunn og kultur – innledning

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 10.07.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

   

Hvem er jeg?

Dette er et sentralt spørsmål når du skal jobbe med hovedområdet individ, samfunn og kultur. Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmål kan være: Hvordan har jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik og dermed forskjellig fra andre? Hva gjør meg lik andre? Vi blir alle påvirket og formet til å bli den vi er – til å finne vår identitet. Denne prosessen er det vi kaller sosialisering. Identiteten vår er også basert på kulturen vår, og vi skal se på hvordan kultur påvirker oss selv og samfunnet rundt oss. Kultur varierer fra sted til sted og endrer seg over tid. Etnisitet og religion er noe som påvirker kultur, og kultur påvirker igjen områder som kjønnsroller og familieliv.

Sosialisering er det første temaet vi skal ta for oss under dette hovedområdet. Vi skiller mellom primærsosialisering, som er det vi lærer og tar med oss videre fra familien, og sekundærsosialisering, som er det vi for eksempel lærer i skolen, gjennom venner og fritidssysler.

Normer og regler former oss som individer. De fleste opplever det som uproblematisk å følge disse, men noen bryter dem. Dette fører i verste fall til kriminalitet. Du skal jobbe med å finne informasjon om omfanget av kriminalitet og overgrep og om hvordan samfunnet straffer dem som utfører disse handlingene.


Andre viktige spørsmål er hvordan kjønnsroller og familie- og samlivsformer endrer seg over tid og fra sted til sted. Akkurat som disse endrer seg, endrer også kulturen seg.

Kultur er dermed det andre store temaet innenfor dette hovedområdet. Kultur er et ord som blir brukt i svært mange sammenhenger. Mange bruker det når de snakker om kunstuttrykk som film, teater og billedkunst, mens andre bruker kultur om sport, musikk i alle former eller i forbindelse med mat. I vår sammenheng forstår vi kultur som de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra en generasjon til neste.

Har du tenkt over hvilken kultur du tilhører? Du som individ påvirkes av samfunnet du lever i, og av kulturen i det samfunnet. Kultur vil alltid ha noe å si for hva du blir påvirket av, og hvordan du lever livet ditt. Som nevnt endrer kulturen seg, og sier du at du tilhører norsk kultur, vil det sannsynligvis ha en annen betydning for deg enn for foreldrene dine. I tillegg vil det også være forskjeller mellom de ulike landsdelene og regionene i Norge.

I vårt flerkulturelle samfunn har vi flere minoriteter. Minoriteter er grupper som er i mindretall. Vi kan dele minoritetsgruppene inn i tre kategorier: urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere. Samene er den eneste urfolksgruppa i Norge, og vi vil her se spesielt på samene og samisk kultur.

Kulturell, religiøs og etnisk variasjon skaper mange muligheter i samfunnet, men også utfordringer. Vi skal se på begge disse sidene. Når det gjelder utfordringer, vil du støte på sentrale begreper som fordommer, diskriminering og rasisme.

Under dette hovedområdet hører også temaene forbruk og rettigheter og personlig økonomi med. Du skal kunne noe om forbrukerens etiske ansvar, og du skal lære å sette opp ditt personlige budsjett og se på hva som påvirker dette budsjettet.

Når du arbeider med dette, skal du ha i bakhodet de kompetansemålene som læreplanen har satt. Kompetansemålene er retningslinjer for deg slik at du vet hva du skal konsentrere deg om i arbeidet. Vi gjengir dem her:

Elevane skal

 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 • rekne ut inntekter, setje opp budsjett for eit hushald og vurdere korleis livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette