Fagstoff

Informasjon fra jordobservasjonssatellitter

Publisert: 24.06.2010, Oppdatert: 06.01.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Satellittdata gir ny og verdifull informasjon knyttet til både lokale, regionale og globale problemstillinger. Når satellittinstrumentene gjør opptak, gjør de det like enkelt i sentrale strøk som fjerne og utilgjengelige strøk.

Havoverfltetemperatur fra satellittHavoverflatetemperatur fra satellitt.
Opphavsmann: Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison

 

Snødekke og havis på nordlige halvkule 28. mars 2008. Bildet er basert på NOAA-data.Snødekke og havis på nordlige halvkule 28. mars 2008. Bildet er basert på NOAA-data.
Opphavsmann: University of Illinois at Chicago

 

Global ozonkonsentrasjon 26.03.2010Global ozonkonsentrasjon 26.03.2010.
Opphavsmann: ESA

 

Avhengig av instrumentene om bord innsamles alt fra detaljerte data over relativt små områder til grove data som gir oversikter over store områder. Styrken til satellittdataene er at de gir systematiske og relativt hyppige opptak over relativt store områder med enhetlige metoder. Data kan være tilgjengelig hos brukere bare noen få timer etter opptak.

Observasjoner fra satellitter gjøres uavhengig av landegrenser, og observasjonene kan gjøres i stadig større detalj. Det utvikles også nye typer instrumenter som gir muligheter for andre og mer spesielt tilpassede observasjoner enn de som finnes i dag.

De ulike satellittobservasjonene kan utnyttes på mange måter, både i forskning for å øke forståelsen av prosesser, i forvaltning for å fremskaffe oversikter som grunnlag for planlegging og i operativ drift for å overvåke endringer, for eksempel i landskapet eller i havet. Det har vist seg svært nyttig å integrere satellittdata med andre typer data. Da kommer ofte fordelene med en hyppig dekning av relativt store områder til syne. Dersom satellittdata brukes alene, må de være testet mot bakkemålinger og være representative i tid og rom.

De ulike måtene å bruke satellittdata på stiller forskjellig krav til kunnskap, tilgjengelig teknologi, produkter, tjenester og økonomi.

Bruk av satellittdata

Utviklingen siden den første jordobservasjonssatellitten ble skutt opp i 1960, har gradvis gjort det mulig å utnytte denne type data til stadig nye anvendelser. Det er karakteristisk innen de fleste anvendelsene at satellittinformasjon bare er en del av datagrunnlaget, men ofte en relativt vesentlig del.

Å utarbeide moderne værvarsler er i dag helt utenkelig uten bruk av satellitter. Vær- og skysystemer beveger seg hurtig rundt kloden, de endrer fort retning og er ofte store i utstrekning. Basisgrunnlaget for å utarbeide værvarsler er systematiske målinger på jordoverflaten, ballongslipp i atmosfæren, matematiske modeller og ulike typer satellittobservasjoner.

Forskning og forvaltning i store, utilgjengelige områder som i Arktis og Antarktis utnytter satellittdata for eksempel i produksjon av kart, overvåking av isbreer, iskant og havisens utbredelse.

I 1980-årene kunne vi første gang observere ozonhullet over Antarktis fra satellitt. Tidligere fantes bare punktmålinger fra bakken. Målingene viste ikke den arealmessige utbredelsen av ozondekket. Til gjengjeld gir disse punktmålingene en god beskrivelse om ozon i de ulike lagene av atmosfæren, mens satellittmålingene bare viste total konsentrasjon gjennom hele atmosfæresøylen.

Golfstrømmen kan også observeres fra satellitt. Instrumenter om bord i satellitter kan registrere overflatetemperaturer i havene med én grads nøyaktighet. Golfstrømmen starter i Mexicogolfen og beveger seg nordøstover i Atlanterhavet før den når helt opp til nord for Svalbard. Det varme vannet i Golfstrømmen blander seg med det relativt kalde kystvannet langs landområdene og lager store virvler. Golfstrømmen er viktig både for bosettingen og næringsgrunnlaget for befolkningen i Norge. Jordobservasjonssatellitter har nå gjort det mulig til å overvåke Golfstrømmen.

Oppdatert bilde som viser havoverflatetemperaturen registrert fra satellitt, finnes for eksempel på nettsiden til Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison.

I vårt samfunn er forurensning et tiltagende problem. Også her kan satellitter være til hjelp, enten ved å oppdage forurensning av ulike slag tidlig, vise omfanget og virkninger av utslipp samt angi mulig kilde, spesielt fra faste installasjoner. Tilsig fra elver til havene kan i enkelte kystområder gi ulike typer forurensninger, og satellittdata kan bidra til å følge slik forurensning over tid.

Oppgaver

Generelt