Fagstoff

Fjernanalyse og jordobservasjon

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
ESA satellitterSentinel-2, jordobservasjonssatellitt, planlagt oppskyting i 2011.
Opphavsmann: ESA
 

 

Fjernanalyse skjer ved registrering av overflater fra fly og satellitter. I ordboken for kart og oppmåling står følgende definisjon: "Fjernanalyse er en metode til å kunne skaffe informasjon om overflater eller objekter uten at måleinstrumentet er i fysisk kontakt med objektene. Det kan nyttes elektromagnetisk stråling, andre kraftfelt eller mekaniske vibrasjoner, osv".

Begrepene fjernanalyse og fjernmåling brukes noe om hverandre. På engelsk heter det Remote Sensing, som direkte oversatt blir fjernmåling. Derimot heter det fjärranalys på svensk, og det er vel egentlig et bedre begrep enn fjernmåling, siden denne fagdisiplinen i stor grad omfatter analyse og tolking av data. Om vi skulle sette et skille, kunne fjernmåling defineres som innhenting av data (dvs. bilder) om jordoverflata fra en plattform (f.eks. fly eller satellitt), mens fjernanalyse kunne defineres som analyse og tolking av fjernmålingsdata.

I ordboken for romvirksomhet anbefales bruk av uttrykket fjernmåling i stedet for fjernanalyse. I ordboken finner vi følgende definisjon på fjernmåling: "Innsamling av informasjon om overflater eller objekter uten fysisk kontakt mellom måleinstrument og objekt. Innsamlingen kan for eksempel skje ved hjelp av forskjellige typer kameraer eller avanserte radarsystemer."

Innenfor anvendt romvirksomhet brukes uttrykket jordobservasjon eller Earth Observation i betydningen satellittfjernmåling. I denne sammenhengen er det gitt eller underforstått at en observerer fra satellitt, men et poeng er at en observerer nedover mot jorda. Ordboken beskriver jordobservasjon som all virksomhet knyttet til innsamling av informasjon om jordens overflate eller atmosfære ved hjelp av instrumenter i romfartøyer. Jordobservasjon omfatter dessuten bruk av slik informasjon.

Med fjernanalyse i denne sammenheng vektlegges analyse av fjernmålte data innenfor definisjonen av begrepet jordobservasjon. Teknikken som benyttes, er i hovedsak analyse av elektromagnetisk stråling. Satellittsensorer opererer innenfor et eller flere av områdene langs det elektromagnetiske spekteret. De vanligste områdene er innen det synlige og infrarøde i tillegg til mikrobølgeområdet. Flybilder er også en nyttig informasjonskilde ved fjernanalyse, men vil bli omtalt i forbindelse med datafangst.

 

Relatert innhold