Fagstoff

Fotogrammetri og ortofoto

Publisert: 15.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Flyfotografering har tradisjonelt vært utført med analogkamera (filmbasert), men siden 2004 er digitalkamera blitt mer aktuelle og er nå enerådende. Fotogrammetri er å måle i eller lage kart fra fotografiske bilder. Både fotografisk registrering, bildetolking og bildetyding regnes som deler av fotogrammetrien.

Flybilde, Andøy kommuneFlybilde, Andøy kommune
Opphavsmann: Statens kartverk - Sjøkartverket
FlyfotograferingFlyfotografering
Opphavsmann: Statens kartverk
Romsdal i 3D
Romsdal i 3D
Verktøy for å presentere området og for å tegne turbeskrivelser. Modellen er basert på de siste flybildene over området. Nordveggen AS
Ortofoto, mosaikkOrtofoto, mosaikk
Opphavsmann: Statens kartverk - Sjøkartverket

Øverste bilde er et eksempel på god mosaikk av tre enkeltortofoto. Det er ikke mulig å se skjøtene mellom bildene. Nederst vises samme bilde med sømlinjene påført (røde streker)

 

Flyfotografering er den viktigste datafangstmetoden for etablering og ajourhold av kartdata i Norge. Tilgang på ferske flybilder er helt avgjørende for kartlegging og oppdatering av kartdata.
Flybilder gir informasjon om store områder og er spesielt egnet for kartleggingsformål, f.eks. arealbrukskartlegging. De fleste objekter som er synlige i landskapet, kan tolkes ved å betrakte flybilder. For å få godt innsyn til bakken må fotografering skje før løvsprett. Løv på trærne vil i de fleste tilfeller redusere bildenes anvendelighet. Det kreves skyfrie eller tilnærmet skyfrie forhold, men et tynt slør av høye skyer kan også gi gode bilder. Det kan være vanskelig å trekke et nøyaktig skille mellom alle naturfenomener. Tolkning av detaljinformasjon i bildet krever stor erfaring og spesialkunnskap.
Digital fotogrammetri er i dag enerådende metode og digitale arbeidsstasjoner (DFA) er betegnelsen på datamaskiner med programvare hvor flere delprosesser er automatisert, samt gir muligheter for stereobetraktninger.

Fotograferingen

Flybilder er tatt med spesialkamera som peker rett ned mot bakken. Det gir en såkalt sentralprojeksjon av terrenget. Det vil medføre at f.eks. høydedrag og fjell langs kantene vil bli skjevt projisert i forhold til et kart. En bygning på toppen av et fjell vil virke større på bildet enn tilsvarende bygning nede i dalbunnen som er lenger fra kameraet. Et vertikalt flyfoto kan derfor ikke brukes til å måle på. Men ved hjelp av digitalt kart som referanse, kan detaljene i flybildet korrigeres slik at de kommer på riktig sted.

Flyfoto som skal brukes til fotogrammetrisk arbeid, er alltid vertikalbilder. For å oppnå en stereoskopisk betraktning må samme område fotograferes fra to ulike posisjoner. Det er vanlig å fly striper over området. For å unngå fortegning i bildene er det en fordel med størst mulig overlapp mellom tilliggende bilder. Dermed er det bare den midtre delen av hvert bilde som benyttes som en bit i den endelige bildemosaikken.

Det er mulig å beregne koordinater i alle punkt i terrenget når man både kjenner til posisjonen til flyet og har orientert flybildene i forhold til hverandre. Kameraets posisjon bestemmes med 5 cm nøyaktighet ved hjelp av GPS (Global Positioning System) og treghetsnavigasjon i flyet. Det har redusert behovet for punkt med gitte koordinater på bakken. Programvare i en datamaskin i flyet sørger for registrering av posisjonsdata om samtlige eksponeringer.

Det er stadig forbedrede teknikker som benyttes ved kartlegging ved hjelp av flybilder. Ved hjelp av avansert programvare kan digitale terrengbilder etableres. Ved å behandle to og to bilder parvis får man en stereobetraktning. Det er dermed mulig å behandle dataene i 3D. Det aller meste av moderne kart eller geodata i Norge er produsert ved bruk av flyfotogrammetri, enten ved direkte fotogrammetrisk konstruksjon eller som avledete produkter. Dette inkluderer kart i alle målestokker, digitale terrengmodeller (DTM) og ortofoto.

Ortofoto

Fra digitale flybilder kan det lages ortofoto som har samme geometri som kart, og som kan brukes som bakgrunn for kartinformasjon. Ortofoto er et fotografisk bilde av terrenget i riktig kartmålestokk. Det er fremstilt på grunnlag av en mengde vertikale flyfoto. Disse har gjennomgått en prosess med digitalisering, korrigering og sammensying som gjør at bildene blir målriktige og stemmer med kartet. Ortofotoet er altså som et kart, men med fotografiets utrolige detaljrikdom. Ortofoto er et godt supplement til kart, men kan ikke regnes som en erstatning for kart.

Hvert år flyfotograferes store landarealer i Norge i regi av Geovekst-samarbeidet og Nasjonalt program for omløpsfotografering. Bildene gjøres tilgjengelig som vertikalbilder og ortofoto.

Relatert innhold