Fagstoff

Datafangst og datainnsamling

Publisert: 23.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Datafangst er metoder som benyttes for innsamling av stedfestet informasjon. For å forstå egenskapene til stedfestede data og deres bruksområder, bør man ha kjennskap til metoder for datafangst. Ved innføring av GIS vil datainnsamling som regel være en kostbar prosess. Rasjonell datafangst stiller store krav til bruker og programvare. Dette skyldes at originalmaterialet ofte er ustrukturert med mye feil. Dessuten vil det grafiske kartgrunnlaget ofte stamme fra ulike kilder med ulike krav til nøyaktighet.

GIS kartlagGIS kartlag
Opphavsmann: Statens kartverk
Digitale kartdata kan for eksempel innhentes fra ulike kilder og på flere tekniske måter. Tradisjonelle analoge kart (folier, papir) kan benyttes etter å ha vært gjennom en digitaliseringsprosess via skanning eller borddigitalisering. Fotogrammetrisk konstruksjon kan også gi digitale grunnlagsdata. I tillegg kan ferdigdigitaliserte data hentes fra en rekke ulike kartbaser.

Alle som har tatt i bruk GIS, har erfart at det er mange problemer forbundet med datainnsamlingen. En integrering av alle typer stedfestet informasjon krever svært gode funksjoner for datafangst og kvalitetskontroll.

Faktorer som vurderes ved datainnsamling

Før en datainnsamling iverksettes, er det mange faktorer som må vurderes. Av disse kan nevnes: behov, kostnader, tilgjengelighet og tidsperspektiv.


Det må gjøres en avveining mellom kvalitetsønsker og kostnader. Lavkvalitetsdata kan gjerne fremskaffes raskt. Det å skaffe høykvalitetsdata er gjerne en langsiktig prosess med f.eks. feltarbeid, flyfotografering og bearbeiding.

Aktuelle datafangstmetoder

GIS kan benytte alle data som kan stedfestes. Følgende liste gir en oversikt over de viktigste datafangstmetodene* direkte fra landmåling (koordinatfestede punkter)
* tabelldata fra eksisterende databaser/arkiver
* manuell digitalisering av kart (vektorbasert digitalisering fra eksisterende kart)
* skanning av eksisterende kart, tegninger, figurer, fotografier, flybilder o.l.
* fotogrammetri, flyfotografering
* satellittbilde
* lasermålinger
* GPS og andre stedfestings- og navigasjonssystemer
Oppgaver

Generelt