Fagstoff

Disse punktene bør være med i rapporten

Publisert: 14.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Gruppearbeid

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, hvilke konklusjoner som er trukket – på hvilket grunnlag. Det skal være mulig å gjenskape forsøket ut fra beskrivelsen.

Datalogging av pH-endring og lysstyrke i et fotosynteseforsøk. Foto. Datalogging av pH-endring og lysstyrke i et fotosynteseforsøk.    

Resultat etter et fotosynteseforsøk. Foto. Resultat etter et fotosynteseforsøk.  

Graf og tabell over forsøksresultat. Illustrasjon. Graf og tabell over forsøksresultat kan presenteres slik.    

Rapportmaler. Foto. Rapportene er enklere å lage og blir penere hvis man planlegger layout.  

Simulering. Lenke. Simulering: Slik kan du bygge opp en forsøksrapport.   

 Simulering. Lenke. Med denne generatoren kan du få laget en rapport!

Navn, klasse og dato

Skriv både ditt eget navn og navnene på dem du eventuelt har samarbeidet med.

Overskrift eller tittel på elevøvelsen

Overskriften skal være kort og presis.

Hensikt

Skriv om hensikten med forsøket i innledningen.

Bakgrunnsteori

Ta med teoristoff som er relevant for forsøket, og som gjør at man forstår det. Teoristoffet kan du finne i lærebøker, oppslagsverk eller på Internett. Du kan også legge inn lenker til mer utfyllende lærestoff.

Hypotese

Hvilken kvalifisert gjetning vil du gjøre når det gjelder resutlatet av forsøket?

Utstyr

Lag en liste over utstyr og kjemikalier som ble brukt. Skisse eller fotografier av forsøksoppsettet bør også være med.

Metode

Beskriv det som ble gjort. Skriv gjerne punktvis, da det gir god oversikt. Forsøket skal være så detaljert beskrevet at en som ikke har vært med på det, kan utføre det ved å følge beskrivelsen din.

Resultater og observasjoner

Beskriv det du så, hørte, luktet og følte. Hvis du gjennomførte målinger, må du gjøre rede for disse. Hvis det er mulig, bør disse målingene inn i en tabell og framstilles som en graf. Lag tegninger av observasjoner i mikroskop eller lupe, eller ta fotografier. Alle tabeller eller figurer bør ha figurnummer og tilhørende forklarende tekst. Du bør også ta med reaksjonsligninger for kjemiske reaksjoner. Dessuten skriver du ned eventuelle utregninger du måtte gjøre under dette punktet. Skriv gjerne i punk.

Drøfting og feilkilder

Drøftingen er kanskje den viktigste delen av rapporten. Her skal du se kritisk på resultatene dine og vurdere om de er til å stole på. Du skal ta med drøftinger og forklaringer på det du har målt og observert. Beskriv alle mulige feilkilder, og vurder om de er store eller små. Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes for å unngå feilkildene?

Konklusjon

Når du trekker konklusjoner, må du gå tilbake til innledningen. Ta utgangspunkt i det du har skrevet der om hensikten med forsøket og hypotesen din.

Kilder

Oppgi kildene du har brukt. Lenker til nettsider kan legges inn direkte i teksten, eller de kan føres opp som fotnoter til slutt, sammen med henvisninger til bøker eller tidsskrifter.

Hvis du fører rapportene dine på pc, kan du


  • legge inn bilder av forsøksoppsett og resultater som du har tatt med mobiltelefon eller digitalt kamera
  • lage tabeller og grafer på regneark eller i kalkulatorprogram for å illustrere forsøksresultatene
  • levere rapportene digitalt