Fagstoff

Dagens arbeidsmarked

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 10.12.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Butikkansatt

Arbeidsmarkedet endres over tid. Det finnes forskjeller i arbeidsmarkedet geografisk, aldersmessig, mellom kjønn og mellom innvandrere og nordmenn. For å få en oversikt over disse forskjellene og endringene kan vi gå til Statistisk sentralbyrå som utgir kvartalsvise oppdateringer om en rekke forhold knyttet til arbeidsmarkedet.

BondeDet blir færre og færre bønder. I dag jobber det tre ganger så mange i butikk som det er bønder og fiskere.
Fotograf: Tore Kristiansen
 

 

brannkontrollDet er store variasjoner i arbeidslivet både når det gjelder geografi, alder, kjønn og innvandrerbakgrunn.
Fotograf: Morten Holm
 

 

Livslang læring omfatter opplæring på alle nivåer, formell og uformell læring og realkompetanse tilegnet i arbeids- og samfunnsliv.

Kilde: St.meld nr. 30 (2000–2001)

 

sykepleierKvinner er overrepresentert i omsorgsyrker. Ligger forklaringen i tradisjonelle kjønnsrollemønstre? Sykepleier Ragnhild Warloe er 67 år og vil gjerne jobbe så lenge som mulig.
Fotograf: Knut Snare
 

Statistikk i arbeidslivet

Det er kanskje vanskelig for deg å vite hvilke jobber som er etterspurt i dagens arbeidsmarked. Statistisk sentralbyrå (SSB) kan kanskje gi en pekepinn. Samtidig er det greit å huske på hvor ofte det svinger i arbeidslivet, og at det området hvor de trenger mest jobber nå, ikke nødvendigivis er det samme om 10 år.

På sidene til SSB kan vi lese publikasjoner og statistikk om ulike forhold i arbeidslivet. Her kan vi finne tall om blant annet arbeidsledighet, sykefravær, pensjonsalder og hvilke næringer som øker eller synker.

President i NHO31 % av lederne i arbeidslivet er kvinner. Kristin Skogen Lund er president i NHO.
Fotograf: Kyrre Lien

Variasjoner

De finnes mange variasjoner innenfor arbeidsmarkedet. Geografisk sett vil mange typer arbeid være knyttet til de store sentrale byene i Norge. I tillegg er utdanning og kompetanse sentralt i de fleste yrker. Her handler det om å være oppdatert på fagområdet sitt. Livslang læring innebærer at du for å følge med i et skiftende arbeidsliv, må være i stand til å lære nye ting gjennom hele arbeidskarrieren din. Livslang læring vil si at du aldri blir utlært.

Alder

Alder har også noe å si, på godt og vondt. Yngre arbeidssøkende mangler erfaring, eldre kan få problemer med å holde seg oppdatert på nye teknologiske løsninger. Det er også i disse gruppene ledigheten ofte er størst. Mange unge sliter med å etablere seg i arbeidsmarkedet i konkurranse med andre ansatte med erfaring. Ofte opererer man med en kritisk alder på rundt 50 år i arbeidslivet. Mange eldre med mange års yrkeserfaring sliter med å få ny jobb etter fylte 50. Slik sett mister arbeidslivet en viktig ressurs som har etablert mye yrkeserfaring gjennom et langvarig arbeidsliv.

Innvandrere

Det finnes mange eksempler på innvandrere med utdanning og kompetanse som ikke får jobber de er kvalifisert for. Dette er en form for diskriminering. Mange innvandrere blir gående uten jobb, mens mange andre tar jobber de er overkvalifisert for. Er det slik at innvandrere tar de jobbene nordmenn ikke vil ha? Denne praksisen er også en form for sløsing, da samfunnet mister mye kompetent arbeidskraft.

Kjønnsdelt arbeidsmarked?

Finnes det et kjønnsdelt arbeidsmarked i dag? Det finnes ingen lovmessige skiller knyttet til kjønn og arbeid. Likevel er kvinner overrepresentert blant annet i omsorgs- og sørvisyrker, mens menn tradisjonelt sett dominerer blant håndverkere og på ledersiden. Hva skyldes dette? Mye av forklaringen ligger nok trolig i tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Gjennom sosialiseringsprosessen understøtter man ofte denne rolledelingen, noe som igjen gir seg utslag i valg av yrke i voksen alder.

Offentlige støtteordninger legger godt til rette for at kvinner og menn skal kunne skape en familie uten å måtte forlate arbeidslivet. Likevel er det som oftest kvinner som tar ansvaret for barn og dermed mister arbeidserfaring i kortere tidsrom. Til tross for lover som skal motvirke denne tendensen i arbeidslivet, finnes fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked. 

 

Relatert innhold

Kjernestoff