Fagstoff

Planlegging av forsøk

Publisert: 11.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Måling av reaksjonshastighet

Når man planlegger forsøk må man sette opp en hypotese, få oversikt over alle relevante variabler og deretter bestemme seg for hvordan forsøket skal gjennomføres.

eForelesning: Undersøkelser, måling og måleusikkerhet.  

 

 

Lenke til simulering.Simulering: Pepsin løser opp eggekvite.   

 

 

En stor og en liten plante av samme art. Foto.Planter som har vokst like lenge kan ha forskjellig størrelse.  

 

 

Flasker og reagensrør i stativ. Foto.Utstyr til forsøk.  

 

"En ting er å legge planer. Noe ganske annet er å vite hvor man har lagt dem."

 

Ole Henrik Magga

 

Hypotese

En hypotese er en mulig forklaring av en observasjon. En slik hypotese blir gjerne testet med eksperimenter. Resultater fra eksperimentene vil føre til om hypotesen forkastes eller aksepteres. Den skal formuleres på en bestemt måte, og den kan endres etter som man får mer informasjon.

 • Hypotesen baserer seg på tidligere kunnskap og observasjoner som er gjort.
 • Den skal være en forklaring til observasjoner.
 • Den refererer seg bare til en uavhengig variabel (størrelsen som skal styres under eksperimentet).
 • Den skrives som en påstand, ikke som et spørsmål.
 • Den skal forutsi hva som kommer til å skje.
 • Den skal kunne testes med eksperimenter.

Eksempler på hypoteser:

Temperaturen påvirker lengdeveksten til plante X.
Fuglen Y foretrekker å hekke i blandingsskog.

Eksempel på forutsigelse:

Plante X vil bli lengre ved 20 °C enn ved 15 ºC.

Variable størrelser (parametere)

Når du skal gjøre et eksperiment, er det viktig å ha oversikt og kontroll over de variable størrelsene (kalles også faktorer) som kan påvirke resultatet.
De deles oftest inn slik:

Uavhengig variabel

Den størrelsen som styres eller reguleres under eksperimentet ("årsaken"), kalles uavhengig variabel. Vi setter den av på x-aksen i en grafisk framstilling.

Avhengig variabel

Den størrelsen vi måler eller registrerer i eksperimentet ("virkningen"), kalles avhengig variabel. Den setter vi av på y-aksen i en grafisk framstilling.

Kontrollerte variabler

Kontrollerte variabler er andre størrelser som det er mulig å variere, men som vi ønsker å holde konstante under testingen av den uavhengige variabelen som er valgt. De bør listes opp under betingelser for eksperimentet.

Eksempel fra et forsøk

I tabellen nedenfor ser vi hvilke variable størrelser vi opererer med. Hensikten med forsøket er å undersøke virkningen av temperaturen på lengdeveksten til plante X.

Variable størrelser
Uavhengig variabel Avhengig variabel Kontrollerte variabler
temperaturen lengdeveksten lyset, luften, innhold av vann i jord

 

Materiale og metode

Først når du har identifisert de variable størrelsene kan du gå videre i planleggingen:

 • Hvordan kan de kontrollerte variablene holdes mest mulig konstante under forsøket?
 • Hvilke verdier skal den uavhengige variabelen ha, og hvordan skal det gjøres?
 • Hvordan skal den avhengige variabelen måles eller registreres?
 • Hva slags utstyr trengs? (Det kan ofte være lurt å gjøre noen forberedende tester av det utstyret man har tenkt å bruke).
 • Hvor mange prøver skal tas?
 • Hvor mange parallelle målinger eller registreringer skal tas?
 • Tester forsøksoppsettet virkelig hypotesen?

Metoden skal være en punktliste som detaljert angir hvordan eksperimentet er tenkt utført. Det kan være at denne må endres underveis i forsøket.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Fagstoff

Til fordypning