Fagstoff

Åpne forsøk

Publisert: 11.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Bruk av pH-meter

Både styrte og åpne forsøk er en viktig del av naturfaget. I styrte forsøk får du oppgitt detaljert hva som skal gjøres, mens i åpne forsøk vet du ikke hva svaret skal bli, og det kan være mulig å bruke ulike metoder for å finne svar eller løsninger.

Image showing the thumbnail for content named \"Prøvefiske\"Simulering av prøvefiske. Klikk på bildet for å starte.

 

 

To elever gjør et forsøk. Foto.Åpent forsøk.  

 

Stien fra hypotese til teori. Modell.Hypotesetesting. 

 

Et lite program for utfyllingshjelp. Skjermdump.Simulering: Slik kan du bygge opp en forsøksrapport.

Eksperimenter er en viktig del av naturfaget

I læreplanen for naturfag står det at "å arbeide praktisk og teoretisk i laboratoriet og naturen med ulike problemstillinger er nødvendig for å få erfaringer med og utvikle kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter."

Styrte forsøk er der du får oppgitt detaljert hva som skal gjøres i forsøket, enten fra læreren eller i læreboka.

Åpne forsøk
er forsøk der du ikke vet hva svaret kommer til å bli, og der det kan være mulig å bruke ulike metoder for å finne svar eller løsninger.

I åpne forsøk skal elevene sette opp en hypotese, og forutsi hva som vil skje ifølge denne hypotesen. Deretter skal de planlegge og gjennomføre forsøk eller observasjoner for å sjekke om forutsigelsene (hypotesen) stemmer. Forsøkene eller observasjonene må senere kunne utføres og etterprøves av andre. Resultatene brukes til å styrke eller til å svekke hypotesen.

Framgangsmåten i et åpent forsøk kan være slik:

 1. Undring:
  Hva er det vi lurer på?
 2. Problemstilling:
  Hva vil vi prøve å finne ut?
 3. Hypotese:
  Vi tror følgende vil skje når...
 4. Planlegging - materiale og metode:
  Hvordan skal vi teste hypotesen med forsøk?
  Hvilke størrelser vil resultatene avhenge av? (Disse kalles variabler eller parametere.)
  Hvilke størrelser skal varieres, og hvilke må holdes konstante?
  Hva slags utstyr trenger vi?
  Hvordan blir framgangsmåten?
  Hvilke argumenter har vi for at planen er god?
 5. Utførelse av forsøket – samling av data:
  Følg oppsettet av forsøket.
  Noter resultater, og skriv logg.
 6. Vurdering av resultat:
  Hvor gyldige er dataene?
  Trengs det forbedring av forsøket?
 7. Forbedring av forsøk og gjennomføring på nytt?
 8. Konklusjon:
  Stemmer resultatene med hypotesen?
 9. Formidling:
  Dokumenter arbeidet ved å vise resultatene, vurderingene av usikkerhet og feilkilder i resultatene dine, og argumenter for konklusjonene. Dette kan du gjøre ved å skrive rapport, bruke bilder, lage film, kontakte media, publisere i skoleavis eller presentere for medelever eller foreldre.
Oppgaver

Til inspirasjon

Generelt

Relatert innhold