Fagstoff

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Geografisk modell av Caffarella Park i Roma

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer er et programfag som hører til programområde for romteknologi. Romteknologifaget skal fremme kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet.

Felles programfag skal gi grunnleggende innsikt i tekniske og miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling. Programfagene skal fremme elevens evne til å bruke og reparere elektronisk utstyr knyttet til kommunikasjon og romteknologi, telemetrisystemer og satellitteknologi.

Opplæringen skal legge til rette for internasjonalt samarbeid med romteknologisentre, og deler av opplæringen skal foregå i nært samarbeid med norsk romindustri. Bruk av satellittdata, testing og bruk av fagprogramvare for datainnsamling og analyse og geografiske informasjonssystemer skal vektlegges i opplæringen. Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, evne til samarbeid og problemløsning og stimulere til innovativ tenkning og utprøving. Opplæringen skal legge grunnlag for videre utdanning innen fagområdet.


Gjøre analyser ved bruk av GIS programvare.Gjøre analyser ved bruk av GIS-programvare.
Opphavsmann: Geodata AS


Romteknologi består av fem felles programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Det vil derfor bli relaterte artikler mellom flere av fagene.

Læreplanen sier at du skal kunne dette for

faget "Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer"

 • bruke nettbaserte læringsressurser
 • gjøre rede for anvendelser av GIS og fjernanalyse i ulike fagområder
 • forklare grunnleggende teknikker i GIS og anvende dem i praksis
 • bruke standard programvare for GIS og bildebehandling
 • arbeide selvstendig med ulike typer av geografiske data i et GIS
 • beskrive ulike kartprojeksjoner og koordinatsystemer
 • forklare ulike datafangstmetoder og vurdere anvendelsen
 • bygge opp en database og gjøre rede for ulike databasesystemer og datakomprimering
 • bruke ulike analysemetoder basert på raster- og vektordata
 • gjøre rede for interferometri
 • utføre tredimensjonale analyser
 • visualisere analyseresultater
 • gjøre rede for datakvalitet og metadata
 • beskrive ulike navigasjons- og posisjoneringssystemer
 • beskrive prinsippene for fjernanalyse
 • forklare aktive og passive sensorer og deres bruksområder
 • utføre ulike analyser av fly- og satellittbilder
 • korrigere satellittbilder, slik at de kan brukes sammen med kart
 • beskrive anvendelser av fjernanalyse av jorda og utenfor jorda
 • bruke GIS-kompetanse i inn- og utland
 • gjøre rede for hvordan GIS brukes for å vise global miljøstatus og kan bidra til bærekraftig utvikling
 • bruke internettsider og -portaler som er basert på GIS og fjernanalyse