Oppgave

Oppdrag 3: Hva mente Ivar Aasen om det norske skriftspråket?

Publisert: 18.09.2013, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Å arbeide med teksten

Teksten til Ivar Aasen er vanskelig å lese, ikke minst fordi norsk skriftspråk har gjennomgått store forandringer siden 1836.

 

Gjennom å jobbe med oppgavene kan du få noe hjelp til å forstå teksten og hva som var utgangspunktet for Ivar Aasen i hans arbeid for å lage et norsk skriftspråk.

Ivar Aasen grafitti

Oppgave

Les den relaterte teksten Om vort Skriftsprog og svar på spørsmåla:
 1. Hva er det Aasen mener er "en Nations fornemste Kjendemærke"?
 2. Hvor, og på hvilket språk, tok nordmenn høyere utdannelse på Aasens tid?
 3. Aasen mener at "Skulde vi synde i Et af To", det vil si velge mellom svensk eller dansk skriftspråk, burde vi velge det svenske. Hvordan begrunner han dette?
 4. Hvilken holdning mener Aasen at danskskrivende nordmenn har til "Folkesproget"?
 5. Hvor er det Aasen mener at vårt nasjonalspråk "opbevaredes og dyrkedes", selv om dansk har dominert?
 6. Hvem er det Aasen omtaler som "Sprogets Redningsmand"?
 7. "Man vil indvende, at en Sprogreformation er Noget, der ei bør foretages paa eengang, men henstilles til Tiden og til Aarhundredets Virkning. Men dette anseer jeg som mindre gjældende i en Stat, som Lykken paa eengang gjorde fri og selvstændig", skriver Aasen. Hvordan underbygger han dette synspunktet?
 8. Hva mener Aasen bør være grunnlaget for vårt "folkespråk"?
 9. Aasen avslutter med et forslag til videre arbeid. Les om Aasen i Språk- og litteraturhistorisk tidslinje. Hvilke fellestrekk finner du mellom forslaget hans og det arbeidet han selv utførte for å skape landsmålet – det som nå heter nynorsk?
Relatert innhold