Fagstoff

Samboer eller eneboer

Publisert: 02.02.2010, Oppdatert: 25.11.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mor og sønn på vei hjem fra barnehagen

I Norge er det svært vanlig at mennesker i parforhold lever i et samboerskap før de inngår ekteskap. Tidligere godtok ikke kirken at man bodde sammen uten å være gift. Mellom 1842 og 1972 var det forbudt ved lov å leve i samboerskap. Men det er ikke bare samlivsformene som har endret seg, også om vi velger å leve sammen eller alene, er annerledes enn før.

Kronprinsfamilien. Foto.Kronprinsfamilien er eksempel på en såkalt stefamilie, da kronprinsessen har en sønn fra før hun møtte kronprinsen.  
Homofile partnere. Foto. Blant de 60 % av befolkningen over 18 år som lever i parforhold, finner vi også registrerte partnere.  
Enslig mann. Foto.Flere og flere lever alene. 40 % av alle husholdninger består av kun én person. 

Kjernefamilien defineres som en familie som består av mor, far og ugifte, hjemmeværende barn. Mange forbinder kjernefamilien med det normale. Men det er ofte ikke så enkelt. Flere foreldre velger å skille lag, og barna bor hos bare en av foreldrene om gangen. Foreldrene blir aleneforsørgere og lever i en familie som består av en forelder og ett eller flere barn.

Barnetegning av familie. Tegning. Kjernefamilien sett gjennom barneøyne. Mor, far og barn.   

Stefamilie eller utvidet familie

Såkalte stefamilier er det når en kvinne og en mann lever sammen med barna fra sine tidligere forhold ("mine, dine og våre barn").

Det har blitt lettere å skille seg og å flytte sammen med en ny partner. Menneskene i dag har en mye større grad av økonomisk og individuell frihet enn folk hadde tidligere. Noen velger å inkludere alle i sin definisjon av familien og kaller den en utvidet familie.

Også tidligere levde man sammen med nye ektefeller og stebarn. Men dette hadde en annen bakgrunn en den vi ser i dag. Døden kunne splitte opp familier, og for å sikre barna og ikke minst gårdens fortsatte produksjon måtte familiestrukturen igjen komme inn i faste rammer, med en kvinne og en mann og barn.

Eneboer

Familiestrukturene har gjennomgått en dramatisk utvikling de siste tiårene. Mens de fleste tidligere var tilsluttet en familie på en eller annen måte, ser vi at stadig flere velger å leve alene. SSBs folke- og boligtelling i 2011 viste at så mange som 40 % av alle husholdningene besto av kun én person. Går vi tilbake til 1801, ser vi at det kun var 2,6 % som levde i enehusholdninger.

Vi finner flest aleneboere i de store byene og i utkantstrøk. Færrest aleneboere er det i kommunene rundt de store byene.

Samboere eller ektefolk

I 2014 levde 60 % av befolkningen som var over 18 år, i parforhold. Dette var par som var gift, registrerte partnere eller samboere, og som bodde i samme bolig. SSBs folke- og boligtelling viste at det var store regionale forskjeller. Størst andel av gifte par fant man i kystfylkene fra Vestfold til og med Hordaland og i enkelte kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre.

Oslo, Hedmark og Oppland samt fylkene fra Trøndelag og nordover hadde den høyeste andelen samboere. Sør-Trøndelag lå høyest med 35 prosent. Her er det særlig Trondheim som trekker opp, med en samboerandel på 39 prosent. Lavest andel samboere har Agder-fylkene og Rogaland. Vest-Agder ligger lavest med 20 prosent. 1 

Trolig var det reelle tallet på samboere enda høyere, da statistikken var basert på hvor innbyggerne var registrert i folkeregisteret. Dette vil si at ugifte studenter som var registrert bosatt hos sine foreldre, men som bodde på studiestedet, ikke ble fanget opp av statistikken. Selv om de var samboere på studiestedet, ble de registrert som en del av foreldrenes hushold.

Hva er det normale?

I dag er det vanskelig å snakke om en normal samlivsform. Stadig flere skiller seg og gifter seg på nytt, flere inngår samboerskap, og flere lever alene.

I et samfunn med sterk grad av individualisering, økonomisk frihet og likestilling mellom kjønnene er det lettere å bryte ut av et tradisjonelt samlivsmønster enn tidligere. Den økonomiske friheten som begge kjønnene har, gjør det lettere å velge sin egen vei.2 3 

Oppgaver
Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt