Fagstoff

Hvorfor GIS?

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Geografiske informasjonssystemer er i rask utvikling. Det anvendes både i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning, næringsliv, offentlig forvaltning og samfunnsplanlegging.

GIS kartlagGIS kartlag.
Opphavsmann: Statens kartverk


Det kan være ulike grunner til at en organisasjon tar i bruk GIS. Den viktigste årsaken kan være å rasjonalisere.

Tilgangen til offentlige geografiske databaser f.eks. innen miljøvern eller veibygging kan medføre raskere og mer effektiv planlegging.

Tidligere måtte man først bruke papirkart for å finne de aktuelle områder, og så måtte man finne de rette registre i forskjellige arkiver. Det førte til masse uoversiktlig papirarbeid og var i tillegg tidkrevende. Ved å legge alt dette inn på data og kombinere det sparer man i første rekke masse papirarbeid, det blir mer oversiktlig, og det går ikke minst raskere.


GIS anvendes av bedrifter som gjør markedsundersøkelser for sine produkter. Hvor finnes målgruppen, og hvilke tiltak må iverksettes for å nå den? Det er mulig å utnytte GIS for å få rede på om det vil lønne seg å starte opp en ny butikk, for eksempel innen elektrobransjen, i et område.

 

Et GIS er helt nødvendig for effektiv overvåkning og forvaltning av våre naturressurser. Viktige stikkord for dette er bevaring av biologisk mangfold, tilrettelegging for friluftsliv og turisme, og utøvelse av næring (jordbruk, skogbruk, bergverk, grustak, fiskeoppdrett, beite, oljeutvinning, osv).

For at samfunnet vårt skal fungere, er vi avhengige av en effektiv infrastruktur (elektrisitet, telefon, vei, bane, vann og avløp) og god arealplanlegging. Et GIS gir mulighet for effektiv infrastrukturplanlegging og  -forvaltning og arealplanlegging.

Beregning av nedbørsfeltBruk av GIS for beregning av nedbørsfelt.
Opphavsmann: Geodata

Illustrasjonen for nedbørsfelt viser resultatene fra en geoprosesseringstjeneste som kjøres i programvaren ArcGIS Explorer. Tjenesten beregner nedbørsfeltet til et bestemt punkt på grunnlag av en 25 x 25 meters terrengmodell for hele Norge.

GIS som verktøy ved brannGIS som verktøy ved brann.
Opphavsmann: ESRI
GIS spiller en viktig rolle ved redningsaksjoner som for eksempel ved brann. Hovedredningssentralen er av landets mest avanserte GIS-brukere med kontinuerlig oversikt over plasseringen til alle fartøyer i norsk farvann, alle redningsressurser (skip, fly, biler, snøscootere, mannskaper, redningshunder) og infrastruktur (kart, veinett, løypenett, osv.).

 

 

Ved jordskjelvkatastrofen på Haiti i januar 2010 ble GIS applikasjoner tatt i bruk for å få et oversiktsbilde og oppdatert informasjon. I applikasjonen kan man se detaljerte kart over området og legge på tjenester fra ulike kilder.

Jordskjelv på HaitiJordskjelv på Haiti.
Opphavsmann: Geodata AS

Effektiv styring av drosjer, ambulanser, brannbiler, politibiler, lastebiler, skip, osv. med vekt på minimalisering av kostnader og høyest mulig kvalitet, er umulig uten et GIS.

Mulighetene for å analysere data og presentere data på nye spennende måter er store med GIS. En oppgave som har blitt løst gjennom anvendelse av GIS, er detaljert havbunnskartlegging som grunnlag for å finne gode lokaliteter for akvakulturanlegg. I forbindelse med automatisert overvåking av norskekysten med ferger i rute er det etablert en webbasert karttjeneste (wms-tjeneste) som er tilgjengelig for aktuelle brukere. Det pågår store kartleggingsprosjekter for marine kysthabitater der GIS og GIS-basert modellering inngår.

Prosjektet MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Resultatene gjøres tilgjengelig som kart, bilder og geografiske databaser. MAREANO ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø.
MAREANO har en egen kartinnsynsløsning.

Mareano kartløsningMareano kartløsning.
Opphavsmann: Statens kartverk


GIS kan brukes innen mange områder og kan hjelpe oss å finne svar på følgende spørsmål:

* Hvor er nærmeste kino?
* Er det noen treningssentre i området jeg befinner meg?
* Når kommer neste buss i retning Narvik hit?
* Hvilke områder i Andøy kommune er best egnet for boligbygging?
* Hvor bør en ny pizzarestaurant plasseres for å oppnå størst
mulig omsetning?
* Hva er optimal plassering for en ny barneskole i kommunen?
* Hva er raskeste kjørevei mellom Ålesund og Trondheim?
* I hvilke vegetasjonstyper er det mest sannsynlig å treffe
på elg i oktober?
* Hvor finner jeg en rimelig bolig som ligger i nærheten av barnehage, skole, butikk og friluftsområder?
* Hvor bør traseen til den nye fylkesveien gå, forutsatt at vi vil
unngå å rive for mange hus, unngå å bruke dyrka mark, ønsker at veien skal ligge pent i terrenget, og ønsker å gjøre utbyggingen så billig som mulig?
* Hvilke hytter ligger under 100 meter fra Oslofjorden i Tønsberg kommune?
* Hvilke fartøyer er slikt plassert at de raskt kan komme en
havarist til unnsetning?
* Hvordan organisere en mest mulig effektiv transporttjeneste?

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt