Fagstoff

Spin-off-effekter av romteknologisk forskning og utvikling

Publisert: 01.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Nytteverdi

Romvirksomhet krever utvikling av avanserte systemer og teknologier, og slik virksomhet gir nytteverdier på flere måter. Vi kan skjelne mellom den direkte nytteverdien vi har av de rombaserte systemene, for eksempel for telekommunikasjon og navigasjon, og nytteverdien av teknologi og metoder utviklet til bruk i romsystemene, men som har stor nytteverdi for helt andre formål.

Internasjonalt samarbeid

Romvirksomhet krever store ressurser, og bare supermaktene, som Sovjetunionen og USA, var i stand til, på egen hånd, å utvikle komplette systemer, noe som ga industriene i disse landene enorme fordeler når det gjaldt utvikling av teknologi. Mindre land måtte slå seg sammen for å kunne skape tilstrekkelig store prosjekter. Europeiske land dannet den europeiske romorganisasjonen, ESA (the European Space Agency ), og Norge ble fullt medlem i 1987 etter en omfattende utredning av nytteverdien av slikt medlemskap.

ESAs programmer gir norsk industri oppdrag der bedriftene kan utvikle spissteknologi. Norge bidrar med bevilgninger til ESA, men på grunn av regelen om garantert industriretur får norsk industri utviklingsoppdrag i ESA krone for krone (fratrukket administrasjonskostnader) for Norges deltakelse i ESA-programmene.

Det er Norsk Romsenter som foretar en kontinuerlig evaluering av det norske ESA-bidraget og de bedriftene som mottar ESA-kontrakter. Disse undersøkelsene viser blant annet at hver krone Norge bidrar med i ESA, utløser ytterligere industrikontrakter på flere kroner på det kommersielle markedet. I 2004 var industrireturen kr 4,32. Flere av de mest tradisjonsrike industrimiljøene, som i Kongsberg og Horten, får mulighet til å videreutvikle seg gjennom ESA-kontraktene.

ESAs teknologioverføringsprogram har overført over 200 teknologier til anvendelse utenfor romsektoren. Ett eksempel er dresser med kjøling til bruk for racerkjørere, et annet er radar for deteksjon av miner i bakken. Det er også flere oppfinnelser innenfor helsesektoren. Programmet kan også støtte nyetablering av firmaer som skal utnytte de teknologiene som er utviklet for romsektoren.

Teknologisk utvikling

Teknologi som opprinnelig har blitt utviklet for romfartsformål, har i mange tilfeller fått anvendelse for helt andre samfunnsnyttige formål:

  • Utviklingen av romteleskopet Hubble har gitt leger nye og mer effektive metoder for diagnostisering av brystkreft.
  • Avanserte bildebehandlingsteknikker utviklet for satellittfoto har blitt brukt til å analysere ultralydbilder innen medisin.
  • Romteknologi har gitt oss materialer med nye og bedre egenskaper, fra isolering som tåler høye temperaturer, til ripebestandige brilleglass.

Norske bedrifter bruker sine erfaringer fra rommet innen flere områder, fra medisinsk avbildning til logistikksystemer i offshorevirksomheten. Slik skaper spissteknologi som utvikles i romvirksomheten, positive ringvirkninger på andre samfunnsområder. NASA har registrert over 6300 patenter, og de publiserer hvert år en oversikt over viktige teknologiutvikling innen romvirksomhet som har fått anvendelse på andre områder. Det dreier seg om alt fra et system for registrering av biomateriale på Mars, og som kan brukes til å overvåke vannkvalitet, til flåter som ikke velter, for landing av Apollo-mannskap, som er senere produsert i tusener, og som har reddet 450 menneskeliv.

Distriktsinteresser

Norge har en geografisk fordel når det gjelder nedlesing av satellittdata fra satellitter i polbaner, og det er etablert satellittstasjoner i Longyearbyen og i Tromsø.

Beliggenheten er også gunstig for oppskyting av raketter og ballonger som studerer nordlyset, og det er etablert rakettskytefelt både på Andøya og i Ny-Ålesund. Romvirksomheten bidrar dermed til attraktive, høyteknologiske arbeidsplasser i distriktene. Deltakelse i navigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS førte til at det ble bygget to referansestasjoner, en på Jan Mayen og en på Svalbard.

Relatert innhold

Generelt