Fagstoff

Arbeidsmiljøloven

Publisert: 26.08.2010, Oppdatert: 03.08.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdende på arbeidsplassene er tilfredsstillende. Verneombudet er de ansattes talerør på arbeidsplassen, mens Arbeidstilsynet er et offentlig organ som skal påse at bedriftene driver virksomhetene forsvarlig.

Byggmester Bob. Foto.Arbeidsmiljøloven skal sikre at fysiske arbeidsforhold blir ivaretatt. Man skal bl.a. ha trygghet mot fysiske skadevirkninger som hørselsskader.
Fotograf: Søren Svendsen
   

 

Arbeidstilsynets logo. Illustrasjon.Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomheter i arbeidslivet følger arbeidsmiljølovens krav.
Opphavsmann: Arbeidstilsynet
  

 

Arbeidstakere har lunsjpause. Foto.Arbeidsmiljøloven sikrer også at man får pauser i arbeidstiden, avhengig av hvor lang arbeidsdag man har.
Fotograf: Eivind Griffith Brænde
  

Arbeidsmiljøloven (2006) skal også sikre at fysiske forhold som luft- og lysforhold blir ivaretatt, og at man får pauser i arbeidstiden. Det bør herske en god tone på arbeidsplassen. Ingen arbeidstakere skal føle seg mobbet, og de ansatte skal bli hørt og ivaretatt av sin leder. Medbestemmelse på arbeidsplassen skal etter arbeidsmiljøloven ivaretas gjennom et verneombud.

Vernombud. Foto.Verneombud sikrer arbeidstakernes medbestemmelsesrett i saker som angår arbeidsmiljøet.
Fotograf: Carl Martin Nordby
 

Verneombudet fungerer som talerør på arbeidsplassen i saker som angår arbeidsmiljøet. I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det nedsettes et arbeidsmiljøutvalg der ansatte og ledelsen er representert.

Bedriften har også et ansvar for at produksjonen innrettes etisk, forsvarlig og med hensyn til miljøet. Staten skal ha innsyn i en rekke forhold på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Det overordnede målet for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Etatens kontrollører kan uanmeldt komme på bedriftsbesøk for å påse at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir overholdt, og har myndighet til å bøtelegge bedrifter som ikke følger opp pålegg fra Arbeidstilsynet.

 

Arbeidsmiljøloven har som formål:

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

 

Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oppgaver

Fagstoff

Generelt

Relatert innhold

Kjernestoff

Generelt