Oppgave

Øvingsoppgaver - Økosystemene er i endring

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 16.02.2011
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Disse oppgavene krever at du søker opplysninger og bearbeider stoffet.

Endringer i biologisk mangfold og produktivitet under suksesjon. Simulering og oppgaver
Kilde: ©CyberBook AS| YDP|NDLA


Suksesjon i skog. Simulering og animasjon.

Øvingsoppgaver- Økosystemene er i endring

 

 1. Gi to eksempler på at levende organismer kan forandre det abiotiske miljøet i et økosystem.
 2. Hvordan endrer det biologiske mangfoldet seg vanligvis gjennom en suksesjon?
 3. Hva skiller en sekundær suksesjon fra en primær suksesjon?
 4. Hvilke egenskaper har planter som dominerer pionerfasen i suksesjonen på en hogstflate?
 5. Hva er årsaken til at artsmangfoldet er størst i konsolideringsfasen av en suksesjon?
 6. Hvilken vegetasjonstype dominerer klimaksstadiet i for eksempel: 
  a) lavlandet i en innlandskommune i Midt-Norge?
  b) lavlandet i kystnære strøk i Telemark?
  c) ytre kyststrøk på Vestlandet?
  d) høyereliggende fjellbygd i Nordland?
  Prøv å finne årsakene til forskjellene.
 7. Ulike arter torvmoser er ofte dominerende planter på myr. Finn minst 5 andre arter som også kan være  vanlige på ei myr.
 8. Ei myr kan være i ulike suksesjonsstadier alt etter hvor på myra en befinner seg. Hvilken del av myra mener du har kommet lengst i suksesjonen?
 9. Når man skal studere plantesamfunn, gjør man ruteanalyser eller linjeanalyser. Ruteanalyse passer for å studere plantelivet i et homogent plantesamfunn. Linjeanalyse passer å bruke når man vil vise forandringer i plantesamfunnet i et område.
  Hvilken metode ville du bruke for å studere suksesjonen på myra?
 10. Hva er sphagnan?
 11. Torvmosen bevarer alt som kommer ned i myra. Nevn eksempler på hva man har funnet bevart i myr.
 12. Nevn grunner til at man bør bevare myrlandskap.
 13. Hva er det som avgjør hvilke arter som lever i et bestemt område?
  Kan du nevne noen faktorer som er viktige?
 14. Hva hadde skjedd med naturen hvis menneskene ikke hadde påvirket den? Ville den forblitt uforandret for alltid?
Relatert innhold

Faglig