Fagstoff

Geologi for brønnteknikk

Publisert: 09.03.2017, Oppdatert: 19.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oversikt over emnene i petroleumsgeologien. Illustrasjon.Oversikt over emnene i petroleumsgeologien

Geologi er læren om alt som har med jordens dannelse, oppbygning og utvikling å gjøre. Flere geologiske emner er sentrale for å forstå dannelsen av olje og gass, hvordan oljefeller er bygd opp, og hva som kjennetegner feltene på norsk sokkel.


Petroleumsgeologien omfatter platetektonikk, erosjon og forvitring, sedimentære bergarter, hvordan hydrokarboner og oljefeller dannes, og forholdene på norsk sokkel. Dette er kunnskap man trenger  enten det gjelder selve boreprosessen, brønnservice eller brønnkontroll. Hvis man ikke forstår petroleumsgeologien, kan man heller ikke tolke logger, beregne utstyret riktig eller forebygge boreproblemer.

De geologiske emnene må ses i sammenheng hvis man skal forstå hva de har med oljefeltene og oljeutvinningen vår å gjøre. Teorien om platetektonikk beskriver hvordan jordskorpen er delt opp i plater som hele tiden beveger seg i forhold til hverandre. I kollisjonssonene mellom platene har det oppstått strukturer som danner olje- og gassfeller.

Samtidig med at de platetektoniske prosessene skjer og har bygget fjellene opp, skjer også erosjon og forvitring som bryter fjellene ned til sedimenter. Sedimentene fraktes med vind eller vann og samler seg i groper og elveløp. Blant annet har de samlet seg i gropene som har oppstått der de tektoniske platene har kollidert, og etter som tiden har gått og sedimenter blitt avsatt lag på lag, har trykk og varme gjort at de er blitt omdannet til sedimentære bergarter. Samtidig har organisk materiale som befant seg der, blitt omdannet til olje og gass, dvs. hydrokarboner.

Hvis de nederste bergartene i strukturen er porøse, kan de samle opp oljen og gassen som er dannet, den er da en reservoarbergart. Og hvis bergarten som ligger over i strukturen, er tett, former den en takbergart som hindrer at gassen og oljen fordamper oppover i strukturen. Vi har vært heldige med at disse langsomme geologiske prosessene har dannet mange drivverdige reservoarer på norsk sokkel.