Veiledning

Deutsch unplugged 5

Publisert: 06.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Person holder en skjøteledning. Foto.  PC-fri sone! Her er noen forslag til aktiviteter der elevene får brukt både kropp og snakketøy. I tillegg repeterer de tyske ord og uttrykk. God fornøyelse!

1 Mimelek

Å etterlikne og gjette


Denne aktiviteten passer etter at en har jobba med kommunikasjonsemnene i leksjon 5
(= hverdagsaktiviteter fra morgen til kveld). 

 1. Elevene deles i to grupper.
 2. Hver gruppe får ti lapper og skriver (på tysk) navna på ti ulike daglige gjøremål, ett gjøremål per lapp. Lappene brettes.
 3. En elev i gruppe A trekker en lapp fra gruppe B og mimer aktiviteten som står på lappen.
 4. De andre elevene i gruppe A gjetter nå på tysk: "Du isst zu Mittag!", "Liest du?", og så videre.
 5. Klarer gruppe A å gjette rett aktivitet innen maks. 40 sekunder, får gruppa lappen og dermed ett poeng. Lappen er da ikke lenger med i spillet. Klarer ikke gruppe A å finne rett svar innen tida er ute, er det gruppe B som beholder lappen og får poenget.
 6. Deretter er det en elev fra gruppe B som trekker en av lappene til gruppe A og mimer for gruppa si, osv.
 7. Leken fortsetter til alle lappene er brukt opp. Hvilken gruppe klarer flest poeng?

2 Spasertur i klasserommet

Å spørre om vaner og daglige gjøremål

 

Denne aktiviteten passer etter at en har jobba med kommunikasjonsemnene i leksjon 5 (= hverdagsaktiviteter fra morgen til kveld).

 

 1. Elevene får se følgende spørsmål på lerret eller tavle:
  • Wann musst du morgens aufstehen?
  •  Bist du ein Morgenmensch oder ein Abendmensch?
  •  Isst du immer Frühstück?
  •  Liest du morgens die Zeitung?
  •  Was musst du heute noch machen?
  • Was machst du abends?
 2. Læreren setter på passende musikk.
 3. Alle elever går gjennom klasserommet mens musikken spiller.
 4. Når læreren stopper musikken, finner hver elev en samtalepartner i nærheten.
 5. Så intervjuer elevene hverandre ved å stille hverandre spørsmåla som står på tavla eller på lerretet.
 6. Elevene holder samtalen i gang fram til lærer setter i gang musikken igjen.
 7. Ved neste musikk-stopp finner alle en ny samtalepartner.
Øvinga kan selvfølgelig gjøres med andre spørsmål/samtaleemner!

3 Was machst du da?

Mime og snakke

 

Som en forberedelse til denne leken kan en i fellesskap lage et tankekart over ulike hverdagsaktiviteter og hobbyer på tavla.

 

 1. Elevene står sammen to og to.
 2.  A mimer en aktivitet (later for eksempel som om hun jogger).
 3. B spør: "Was machst du da"
 4.  A må si noe annet enn det hun faktisk gjør, for eksempel: "Ich frühstücke"
 5. Nå er det B sin tur. B mimer nå det A nettopp har sagt (spiser frokost).
 6. A spør: "Was machst du da?"
 7.  B sier også noe annet enn det han faktisk gjør, for eksempel: "Ich mache Hausaufgaben."
 8. A mimer at hun gjør lekser, og så videre. Etter ei stund bytter elevene partner.

 

Dette er multitasking! Å gjøre én ting samtidig som en sier noe annet, er vanskelig og krever konsentrasjon. Oppgava blir lettere dersom elevene kan kikke på tavla for inspirasjon mens leken pågår, men det er viktig at de anstrenger seg for å ha mest mulig øyekontakt med hverandre.

4 På rekke og rad

Ta vekk litt og litt tekst – til slutt snakker elevene helt fritt!

 

Denne øvingsrekka er fin til repetisjon og terping av ordforråd. Inspirasjonskilde: tysklærer Doris K. Etnan, Greveskogen videregående skole.

 

 1. Lærer viser fram et samtaleskjema på skjermen, med spørsmål og svar som passer i ulike enkle hverdagssituasjoner (hilse, fortelle om seg selv, hobbyer, familie, husdyr, skole, fritid osv.).
 2. Samtaleskjemaet har tre kolonner: I første kolonne står emnene elevene skal samtale om, i andre kolonne står spørsmåla de skal stille hverandre og i tredje kolonne står hjelpesetninger som de tar utgangspunkt i når de svarer hverandre.
 3. Elevene stiller seg opp i to rekker overfor hverandre, og slik at alle kan se samtaleskjemaet på skjermen. (I store klasser må en vurdere å fordele elevene på fire rekker.)
 4. Elevene som står rett overfor hverandre, snakker sammen i par. Når læreren signaliserer at det er tid for å bytte samtalepartner, flytter elevene i den ene rekka seg et skritt til høyre og gjør øvelsen med en annen partner.
 5. Etter to-tre runder fjerner læreren hjelpesetningene, slik at elevene bare ser emneord og spørsmål. Etter to-tre nye runder fjernes også spørsmåla, slik at elevene bare ser emneorda. Elevene snakker nå fritt, kun ved hjelp av emneorda.
 6. Alle elevene har et ansvar for å holde samtalen i gang. Stopper noen opp, skal partneren hjelpe til slik at samtalen kommer i gang igjen. Går et par tom for ideer, småprater de videre på tysk om det som faller dem inn.

 

Forslag til skjema (klar til bruk)

Klikk på pilene nederst til høyre, slik at du får fullskjerm-visning av presentasjonen. Da er det bare å sette i gang!

 

  

Oppgaver

Generelt