Fagstoff

Lover og regler for petroleumsindustrien

Publisert: 07.07.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

Utvikling av lover og regler for norsk petroleumsvirksomhet

Da petroleumsvirksomheten kom til Norge på 1960-tallet, fantes det ikke lover og regler som ivaretok helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel. De første tiårene var det høye ulykkes- og dødstall knyttet til arbeid offshore og til helikoptertransport.

Myndighetene og partene i petroleumsindustrien tok raskt tak i problemet og utarbeidet nye regler som skulle ivareta arbeiderne, miljøet og utstyret som var i bruk på norsk kontinentalsokkel.

To hovedregler gjelder:

Kontinuerlig forbedring som betyr at alt arbeid som utføres skal vurderes i forkant og etterkant for å finne beste og sikreste løsning.

Redundancy som betyr at konstruksjoner skal være sikret for verst tenkelige belastning og viktig utstyr skal ha en alternativ løsning tilgjengelig offshore, som for eksempel to uavhengige barrierer i brønnen eller to uavhengige styringspanel på overflaten.  

Arbeidet med sikkerhet er fortsatt en pågående jobb som viser seg å gi gode resultater på den operasjonelle siden, så vel som på sikkerhet.

Kompetansemål:

"kjenne til regelverk som regulerer petroleumsverksemda"

I HMS-K faget vil vi tilnærme oss arbeidslivets regler og prosedyrer på en realistisk måte. Vi bruker eksempler fra arbeidslivet offshore og inkluderer henvisninger til prosedyrer, skjema og regelverk som skal brukes. Det er lagt inn interaktive animasjoner som inviterer til samtale og refleksjon over hendelsene som er beskrevet.

Hensikten med HMS-K faget er å bevisstgjøre yrkesutøvere om hvor viktig egen holdning til prosedyrer og regler er for sikkerheten til kolleger, utstyr og miljø.