Fagstoff

Gïeleviehkie-dïrregh

Nïejte åadtjesteminie. Guvvie.

Soehpenje hijven viehkie-dïrrege giedtesne. Jïh fïerhten aejkien gosse datne edtjh maam akt jiehtedh, soptsestidh jallh tjaeledh, dellie tjoerh veeljedh guktie edtjh dam darjodh. Dellie maahtah gïelem viehkie-dïrreginie nuhtjedh. 

Sisvege

Ulmie learoe-soejkesjistie:

Tjaaleldh govlesadteme

Learohke edtja maehtedh

• skaepiedihks tjaalegh tjaeledh jïh ovmessie gïeleviehkiedïrregh nuhtjedh

 

Gïele, kultuvre jïh lidteratuvre

 

Learohke edtja maehtedh

 • soptsestidh gelliesåarhts gïeleviehkiedïrregi bïjre, jïh dej funksjovnem buerkiestidh

 

Daennie kapihtelisnie åadtjoeh dah sïejhmemes gïeleviehkie-dïrregidie åahpenidh jïh lïeredh guktie dejtie nuhtjedh. Datne maahtah dovne faage-tjaalegh lohkedh jïh laavenjassh darjodh.

Guktie kapihtele öörneme

Kapihtelen luhkiegöökte faage-sæjroeh. Ih daarpesjh faage-sæjrojde öörnegen mietie lohkedh.

 1. Allegorije
 2. Allusjovne
 3. Eufemisme jïh dysfemisme
 4. Sealoedimmie
 5. Laejhtehke
 6. Rijme jïh jievhketimmie
 7. Mubpesth jiehtedh
 8. Kontraste
 9. Mentonymije
 10. Personifikasjovne
 11. Viertiestimmie, metafovre jïh klisje
 12. Symbole