Fagstoff

Guktie argumenteradidh?

  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Galhkuve. Guvvie.  Argumentasjovne lea vuekie guktie datne maahtah ussjedidh jis sïjhth digkiedidh jallh argumenteradidh. Gosse dov aajkoe gïem akt tsevtsedh. Dellie datne maahtah ovmessie vuekine argumenteradidh guktie dov aajkoem kaanne jaksedh. Politihkesne argumentasjovne vihkeles jïh politihkerh leah haarjanamme guktie dah edtjieh dej dïjrem goltelæjjide buektedh.
 

Guktie argumenteradidh?

Vihkielommes argumentereles tjaaleginie lea argumentasjovne. Aajkoe lea dåastojem tsevtsedh. Gellien aejkien datne tjoerh gellie ovmessie argumenth nuhtjedh guktie aajkoem jaksedh.

Ryöktesth jïh gaahpoeh argumenth

Argumentasjovne mij åehpies daejremen mietie jïh maam maehtebe vuarjasjidh, lea gaahpoeh jallh ryöktesth argumentasjovne. Daejremevoeten tjaaleginie daate argumentasjovne aelhkie guarkedh jïh vihkielommes juktie krïevebe dah argumenth edtjieh eensi jïh tjïelke årrodh.

Ov-ryöktesth jïh tjeakoes argumenth

Mijjieh jeenjemes gyhtjelassh digkiedibie. Akte gyhtjelasse vuesiehtimmien gaavhtan ovjuvre-politihke. Mijjieh maehtebe vierhtieh, vuajnoeh jïh aaj daejremem digkiedidh.

Dannasinie seedtije tjuara dovne jiermiem jïh vaajmoem tsevtsedh, appelleradidh. Seedtije sæjhta dov domtesh tsevtsedh. Ij leah man aelhkies tjeakoes argumenth aejhtsedh. Mijjieh maehtebe seedtijen argumenth goerehtidh dejnie gyhtjelassigujmie:

- seedtije sæjhta domtesh tsevtsedh?

- mah gïeleldh viehkievierhtieh seedtije nuhtjie?

- maam seedtije jeahta/tjaala guktie dåastoje edtja dam jaehkedh?

Dam maam jeahta tjuara aaj maehtele jïh saatnan årrodh guktie dah jeatjebh edtjieh satnem goltelidh jïh jaehkedh.

Logose, etose jïh patose

Dah greekeladtjh mïelin håaloje sov goltelæjjah tsavtsa golme vuekine. Dah golme appelle-hammoeh dah gåhtjoejin logosem, etosem jïh patosem. Logose-appelle lea dïhte gaahpoeh argumentasjovne, dah fakta-argumeenth mejtie håaloje buakta. Etose jïh patose leah appelle-hammoeh mah tjeakoehkisnie: Etose lea jis mijjieh håalojem jaehkebe, jïh patose lea dah domtesh mah håaloje sov goltelæjjine gååske jïh dejtie mïelide dïhte appellerade. Aelhkebe vuekine maehtebe jiehtedh, etose jïh patose ektesne lea dïhte tjeakoes argumentasjovne.

Lööneme-baakoeh jïh seerkeme-baakoeh

argumenteradidh

 argumentere

argumente

 argument

argumenteles

 argumenterende

argumentasjovne

 argumentasjon

argumenteradimmie

 argumentering

argumenteradimmie-vuekie

 måte å argumentere på