Fagstoff

Reservoartrykk

Publisert: 16.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Strukturmodell i reservoar. Illustrasjon.Reservoar strukturmodell 

Kompetansemål 

 

"gjere greie for drivmekanismar i reservoar, strøymingsgang og trykkfall gjennom reservoar, brønn og overflateutstyr"

 

Når det er gjort funn som er store nok til utbygging planlegges det hvordan man skal oppnå optimal reservoarutnyttelse. Olje og gass strømmer inn mot brønnen på grunn av trykkforskjell mellom reservoaret og brønnen. En annen viktig faktor for god produksjon er permeabilitet.

Vi må ta hensyn til hvilket trykk og væske-/gassforhold som er i reservoaret og planlegge en løsning som gjør at vi får mest mulig hydrokarboner ut av reservoaret før feltet blir ulønnsomt.

I dette emnet skal du bli kjent med det som er naturlig driv i reservoaret og kunstige drivmekanismer som brukes for å få mest mulig ut av feltet før det stenges ned. Det er stort fokus på IOR (Increased Oil Recovery), som betyr økt oljeutvinning, fordi det er stor gevinst i ekstra oljeutvinning på eksisterende felt.