Veiledning

HMS i boremodulen

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Rød sone

 • Varslingsplikt

 • Bevegelig utstyr

 • Fjernoperert utstyr

 • Holdninger

Rød sone boredekk. Illustrasjon.Rød sone på dekk

Sikkerhet i boremodulen er et fokusområde for alle som har ansvar for operasjon og drift offshore. Boremodulen er et relativt lite område, men det har høy aktivitet med store, tunge komponenter som er i bevegelse både horisontalt og vertikalt.

I boremodulen finner vi både boredekk, slamrom og pumperom. Alle områdene er krevende arbeidsplasser for de som jobber der. Pumperommet er et støyområde og slamrommet er et risiko-område for fuktighet og varme, kjemisk reaksjon og allergier.

På boredekk er det særlig fallende gjenstander og klemfare på grunn av alle de bevegelige komponentene som er utfordrende. Vi skal bli kjent med regelverket for rød sone på boredekk og arbeid med og på bevegelig utstyr. Vi skal også se på regler for fjernoperert rørhåndteringsutstyr og få innsikt i hvorfor dette er et krav.

Analyser av arbeidsmiljø viser at de fleste uhell og ulykker oppstår når reglene IKKE følges. Vi ønsker derfor at alle som skal jobbe offshore får en innsikt i hvor viktig regelverk, prosedyrer og gode holdninger er i arbeidshverdagen.

Hovedmål i emnet

De fleste som utdanner seg til brønntekniker vil ha arbeidsoppgaver som skal utføres på eller ved boremodulen. Det er derfor særdeles viktig at du forstår hvor viktig regelverket er i forbindelse med egen og andres sikkerhet. Hovedmålet i dette emnet er at du skal kunne vise til forståelse for og gode holdninger til relevante regelverk og prosedyrer, og kunne begrunne hvorfor disse er risiko-reduserende for arbeiderne i boremodulen.


Læringsmål/delmål

 • Du skal gjøre rede for reglene som gjelder for rød sone på boredekk
 • Du skal gjenkjenne farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeid på og med bevegelig utstyr, og beskrive hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
 • Du skal vurdere hvilke konsekvenser faresituasjoner kan medføre for mennesker, utstyr og ytre miljø

Tips til undervisningen

Bruk videoer og animasjoner av ulike aktiviteter offshore og diskuter hva som kunne ha skjedd.