Fagstoff

HMS-regler i arbeidsoperasjoner

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hanske med teksten Think Safety. Foto.  

Rømningsvei på oljeplattform. Foto.  

HMS-regler i arbeidsoperasjoner

Å arbeide offshore er en krevende jobb. Det arbeides døgnet rundt og det er alltid noen som gjør en eller annen form for arbeid. Som arbeidstaker offshore jobber man 12 timers skift og det kreves konsentrasjon og fokus i alle arbeidssituasjoner. Det finnes mange arbeidssituasjoner og arbeidsoppgaver hvor man ikke trenger å ta hensyn til andre pågående operasjoner. Dette kan være vedlikehold av enkelt utstyr, renhold av områder eller annet rutinemessig arbeid. I dette emnet blir det tatt for seg arbeidssituasjoner hvor det kreves spesialtillatelser for å kunne utføre jobben.

Historikk

Da Norge startet med olje- og gassleting offshore var det ikke mange som tenkte på HMS. Det var amerikanerne som styrte operasjonene og det meste handlet om å jobbe så fort og effektivt som overhodet mulig. Det var selvfølgelig ingen som ønsket at arbeidstakere skulle skade seg, men under slike forhold var det også en selvfølge at arbeidstakere ble skadet. Det gikk ikke lang tid før de norske arbeidstakerne tok tak i situasjonen og det ble dannet fagforeninger som skulle jobbe for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet. Dette ble møtt med stor motstand hos amerikanerne og arbeidet med å innføre HMS gikk tregt. Men sta som nordmenn flest er, ble det innført stadig flere regler for hvordan man skulle opptre i de forskjellige arbeidssituasjoner.

Arbeidet med sikkerhet er fortsatt en pågående jobb som viser seg å gi gode resultater på den operasjonelle siden, så vel som på sikkerhet. Det blir færre og færre skader og dødsfall offshore. Dette skyldes kontinuerlig arbeid og fokus på HMS. I dag finnes det en safety og flere verneombudVerneombud er en arbeidstaker som er valgt av sine kolleger og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet trer inn i saken dersom ikke arbeidstakeren selv får til en løsning. Verneombudet skal melde fra til Safety om utilfredsstillende forhold. på samme plattform. Dette er arbeidstakere som har fått ansvar for å passe på at alle har en sikker arbeidsplass. Det krever selvfølgelig at arbeidstakerne følger de sikkerhetsprosedyrer som, til enhver tid, er gjeldende for den arbeidssituasjon man er i.

Kompetansemål:

"gjere greie for HMS-reglar i arbeidsoperasjonar som tilhøyrer utdanninga"

I HMS-K faget vil vi tilnærme oss arbeidslivets regler og prosedyrer på en realistisk måte. Vi bruker eksempler fra arbeidslivet offshore og inkluderer henvisninger til prosedyrer, skjema og regelverk som skal brukes. Det er lagt inn interaktive animasjoner som inviterer til samtale og refleksjon over hendelsene som er beskrevet.

Hensikten med HMS-K faget er å bevisstgjøre yrkesutøvere om hvor viktig egen holdning til prosedyrer og regler er for sikkerheten til kolleger, utstyr og miljø.