Fagstoff

Boring

Publisert: 15.07.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boring på Gudrun. Foto.   

Boring på norsk kontinentalsokkel

Leteboring startet på norsk sokkel i 1966 i den sørlige del av Nordsjøen. Området fikk navnet Ekofisk og det første funnet ble gjort i 1969. Oppdraget med leting og boring var satt ut til Phillips Petroleum (Phillips Petroleum Company Norway), et amerikansk oljeselskap. Produksjonen startet i 1971 og i tillegg til Ekofisk-feltet, Norges første oljefelt, består området av feltene Eldfisk, Embla og Tor.

Etter betydelige funn i den sørlige del av Nordsjøen ble det funnet gass i begynnelsen av 1970-tallet i Heimdal og Sleipner Vest-feltene i den midtre delen av Nordsjøen, og olje i 1974 i Statfjordfeltet som ligger nord i Nordsjøen. I rask rekkefølge fant man Gullfaksfeltet i 1978, Osebergfeltet i 1979, Trollfeltet som er et gigantisk olje og gassfelt i 1979, og Snorrefeltet i 1979.

I Norskehavet ble Åsgardfeltet funnet i 1981, deretter Tyrihans (1983), Draugen (1984) og Midgard (1985). Heidrun ble funnet i 1985 og Norne i 1986. Da man fant gassfeltet Ormen Lange i 1997 sør i Norskehavet, ble det bestemt at hele feltutbyggingen skulle være havbunnbasert og produksjonen skulle gå i rør inn til land på Nyhamna utenfor Molde i Møre og Romsdal.

Det første funnet i Barentshavet var gassfeltet Snøhvit i 1981. I 2000 fant man oljefeltet Goliat som skal bygges ut med en sirkulær FPSO (Floating Production, Storage and Offloading), og åtte havbunnsrammer.

Fram til 2014 er det boret ferdig Statistikk brønnboring per 2014. Tabell.Feltinformasjon NCS 2014totalt 5480 brønner på norsk sokkel, og ytterligere 38 brønner er påbegynt men ikke ferdig boret. Det er 107 felt på norsk sokkel, men ikke alle er aktive produsenter. 18 felt er nedstengt etter endt produksjon og 12 felt er klar for oppstart eller i tidlig oppstartsfase per 2014. Boring på norsk kontinentalsokkel fortsetter og nye felt bygges ut. Oljealderen er ikke helt slutt enda.

 

 

Kompetansemål:

"gjere greie for utstyr samt boremetodar og borestrengsberekningar for dei vanlegaste boreoperasjonane"

I forbindelse med boreaktiviteter skal vi se spesielt på leteboring, kjerneboring og produksjonsboring.
I emnet er det sentralt å bli kjent med utstyret som brukes på overflaten (riggen) og i brønnen. Boreaktiviteter må alltid vurderes opp mot brønnkontroll og sikkerhet for mennesker og miljø.

Emnet Boring omfatter boremetoder, boreutstyr og beregninger som er sentrale i boreoperasjoner.

Vi ser også på boreproblemer og vanskelige boreoperasjoner.