Fagstoff

Informasjonsstrategi

Publisert: 22.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Informasjonstjenesten sidespaltebilde. Fotografi.  

Huskelappen

En informasjonsstrategi er en planlagt prosess for intern og ekstern informasjonsflyt.

 

Strategien blir gjerne nedfelt i konkrete planer.

 

Fem viktige faser i arbeidet:

 • forankring
 • situasjonsanalyse
 • planlegging av tiltak
 • gjennomføring av tiltak
 • evaluering

 

Folk som går forbi en informasjonstavle på Oslo S. Fotografi.Informasjonstavla på Oslo S er eksempel på et informasjonstiltak som gjenspeiler virksomhetens mål og den kundegruppa den henvender seg til. 

Planlagt informasjon

En informasjonsstrategi er en planlagt prosess for intern og ekstern informasjonsflyt. Det samfunnsoppdraget offentlige etater og institusjoner har, medfører at de må ha en gjennomtenkt informasjonsstrategi. For NAV er det for eksempel viktig at alle innbyggere får innsikt i hvilke ytelser de har krav på fra det offentlige. For Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan det være viktig å informere innbyggerne slik at de er spesielt årvåkne for mistenkelig aktivitet som kan knyttes til terrorvirksomhet. Men like ofte kan strategien bestå i å holde tilbake informasjon. For private oppdragsgivere handler informasjonsstrategi ofte om å bygge et godt omdømme i opinionen.

En informasjonsstrategi nedfelles gjerne i konkrete informasjonsplaner. Ikke alle bedrifter eller institusjoner har en gjennomtenkt informasjonsstrategi, men mange har enkle informasjonsplaner. Alle skoler i Norge er for eksempel pålagt å ha en handlingsplan for krisehåndtering.

SWOT. Kollasj. 

SWOT-analyse

Mange virksomheter tar utgangspunkt i en SWOT-analyse når de skal utarbeide en informasjonsstrategi.

 

Denne danske undervisningsvideoen forklarer hva en SWOT-analyse er.

 

SWOT-analyse  

 

 

 

Informasjonstiltak

I kapittelet om informasjonsarbeid i MIK-faget lærer du mer om ulike informasjonstiltak, som for eksempel:

 • pressemeldinger
 • pressekonferanser
 • holdningskampanjer
 • reklame

 

 

Vegg med ulike reklameplakater for konserter og kulturarrangement. Fotografi.På oppslagstavla slåss plakatene om oppmerksomheten. Kanskje trengs det flere informasjonstiltak for å skaffe nok publikum på den konserten du har ansvar for?  

Fem faser i informasjonsarbeidet

Arbeidet med å lage en informasjonsstrategi kan inndeles i fem faser:

 1. Forankring hos oppdragsgiver
  En informasjonsplan må forankres i virksomhetens mål. Som informasjonsmedarbeider må du bruke god tid sammen med oppdragsgiver på å klarlegge målene. Det er vanskelig å lage en god informasjonsstrategi dersom målene er uklare, eller dersom oppfatningene av hva målene er, spriker.
 2. Situasjonsanalyse
  Bruk gjerne et SWOT-skjema som utgangspunkt.
  • Hva fungerer bra? 
  • Hvilke utfordringer har virksomheten?
  • Hvilke muligheter har virksomheten akkurat nå?
  • Hvilke  trusler er det virksomheten står overfor?
  • Hvorfor er det viktig med informasjonstiltak i denne situasjonen?
  • Handler det kun om å spre informasjon, eller handler det om å påvirke holdninger eller handlinger hos mottakerne?
 3. Planlegg tiltak 
  • Hvor mye ressurser (tid og penger) ønsker oppdragsgiver å bruke på informasjonstiltak?
  • Hva er det oppdragsgiveren din ønsker å oppnå?
  • Hvilken effekt forventer oppdragsgiver av de informasjonstiltakene som settes i gang?
  • Hvem er målgruppen(e) for informasjonstiltakene?
  • Er det nok med ett tiltak, eller bør flere tiltak settes i verk samtidig?
  • Hvordan kan de ulike tiltakene forsterke eller utfylle hverandre?
  • Når skal de ulike tiltakene settes i verk?
 4. Gjennomfør tiltak
  Informasjonstiltak kan være pressemeldinger, pressekonferanser, løpesedler, plakater, nettsider, informasjonsvideo osv. Ved større kampanjer er det vanlig å produsere logoer eller andre visuelle kjennetegn som gjør at mottakerne oppfatter de ulike enhetene som en del av en større helhet.
 5. Evaluer tiltakene og effekten av dem
  Du er ikke ferdig med jobben når tiltakene er gjennomført. I etterkant er det viktig å sette av tid til evaluering. Det er det du og oppdragsgiveren din lærer av til neste gang.
  • Ble tiltakene gjennomført slik dere hadde tenkt?
  • I tilfelle nei, hva sviktet?
  • Hva kunne dere ha gjort annerledes?
  • Ble effekten av tiltakene slik dere hadde planlagt?
  • Hvis ikke, hva må endres neste gang det blir aktuelt å sette i gang informasjonstiltak?
Oppgaver

Generelt