Fagstoff

Hva er Schengen-samarbeidet?

Publisert: 21.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Passet skannes i passkontrollen

Har du alltid pass med deg når du reiser utenlands? Det er i mange land ikke nødvendig å ha passet klart når du reiser inn i et europeisk land. På grunn av at Norge er en del av Schengen-samarbeidet sammen med EU-landene, har vi passfrihet innenfor dette samarbeidet.

 

passkontroll EU   

Hvilke land er med?

Schengen-samarbeidet omfatter alle EU-land, bortsett fra Storbritannia, Irland, Kypros, Bulgaria og Romania. I tillegg til Norge og Island, er også Sveits og Liechtenstein tilknyttet samarbeidet.

Scengen-samarbeidet er EU-landenes samarbeid om justisspørsmål. Dette gjelder blant annet politisamarbeid, forebygging av kriminalitet og visum- og grensesamarbeid. Av EFTA-landene er Norge og Island tilknyttet Schengen-samarbeidet gjennom en egen avtale. For de fleste av oss er dette samarbeidet synlig i passfriheten innenfor samarbeidet.

Justisspørsmål i EU

EUs samarbeid på justisområdet har etter hvert blitt utviklet mer og mer. I dag omfatter dette samarbeidet områder som visum- og grensesamarbeid, asyl- og flyktningespørsmål, politisamarbeid og forebygging av kriminaliatet. I de senere årene har også områder som menneskerettigheter, terrorisme og indre sikkerhet blitt en del av EUS justispolitikk.

Når det gjelder EU-landenes trygghet er det også viktig for EU å jobbe for stabilitet og velferd i områder og land som grenser opp mot EU.

Hva går Schengen-avtalen ut på?

På samme måte som EØS-avtalen, er også Schengen-avtalen en såkalt rammeavtale. Avtalen er dynamisk. Det betyr at den hele tiden vil endres gjennom nye lover, kalt rettsakter. Disse blir også gjeldende for tilknytningsavtalen som Island og Norge har med de andre Schengen-landene.

Hovedinnholdet i Schengen-samarbeidet er:

 • felles regler om passering av indre grenser
 • felles regler for kontroll av ytre grenser (ytre grenser er grenser mot land som ikke er med i Schengen)
 • felles regler for politisamarbeid og utlevering av lovbrytere
 • et felles informasjonssystem for politi- og påtalemyndigheter
 • felles visumregler
 • felles regler om retur av ulovlige innvandrere
 • felles regler om personvern som skal følges av politi- og påtalemyndigheter
 • felles regler om skytevåpen og ammunisjon

 

(Kilde: NOU 2012:2, punkt 5.2. Hovedtrekk ved Schengen-avtalen)

 

Norge og justissamarbeid

Schengen-avtalenNorge, representert ved statssekretær i Justisdepartementet, Øystein Meland, undertegner en samarbeidsavtale med Schengen-landene i 1996.

I Norden har vi hatt passfrihet i mange tiår. Da de nordiske EU-landene Danmark, Sverige og Finland ønsket å bli med i Schengen på midten av 90-tallet, ville det true den eksisterende passfriheten i Norden. Dette gjorde at Norge og Island også ønsket å bli med i Schengen-samarbeidet. 

Regjeringen understreker at Norge er opptatt av og ser utfordringer på de samme områdene som EU, blant annet når det gjelder kriminalitet over grensene, ulovlig innvandring og hvordan man forholder seg til flyktningestrømmene. Norge har flere avtaler og ordninger med EU når det gjelder samarbeid om justissaker, men Schengen-samarbeidet sees som den viktigste av disse avtalene.

Etter flere runder med forhandlinger signerte Norge en samarbeidsavtale med Schengen-landene i 1996, noe som skapte stor debatt i Norge. Du skal jobbe mer med å finne ut av debatten i oppgaven Holdninger til Schengen-avtalen.

Siden 2001 har Norge og Island deltatt fullt ut i Schengen-samarbeidet.

 

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt