NDLA

Buerie båateme åarjelsaemien gïelese!

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle et digitalt læremiddel for sørsamisk som førstespråk Vg1 SF og Vg2 YF for videregående skoles nivå. ...

Draama

Åvte-sæjroe kapihtelasse "Draama".

Les mer

Båatsoe

Åvte-sæjroe kapihtelasse «Båatsoe».

Les mer

Epihke

Daennie sæjrosne maahtah tjiehpies-lidteratuvren bïjre lohkedh. Mij lyrihke, epihke jïh dramatihke...

Les mer

Mïerhkesjidh

Daesnie maahtah faage-åehpiedehtemem "Mïerhkesjidh" lohkedh.

Les mer

....
....
....
Kontakt oss