Fagstoff

Brukermedvirkning

Medbestemmelse

Brukere skal selv aktivt medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem.

«En syk mann vet mangt som den sunne ikke aner.»

Arne Garborg

 

 

 

 

 

Mennesker samarbeider. Foto.Samarbeid  

 

 

 

 

 

 

 

«Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på.»

Ordtak

Hva tenker du når du hører ordet brukermedvirkning?

Brukermedvirkning – en menneskerett

Brukermedvirkning har utgangspunkt i FNs menneskerettigheter fra 1948. Alle har rett til å leve et verdig liv, uansett samfunn, tilstand og situasjon. Brukeren opplever verdighet dersom han får delta, og medbestemmelse er viktig for menneskeverdet. Dette er også et viktig demokratisk prinsipp i samfunnet vårt i dag, og medbestemmelse og mulighet til selv å bestemme over eget liv er et viktig etisk prinsipp i helse- og omsorgssektoren.

Prinsippet om brukermedvirkning er også en politisk målsetting som er nedfelt i Nasjonal helseplan.

«Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.»

(Kilde: Stortingsmelding nr. 34 [1996–1997])

Begrepet brukermedvirkning er sammensatt av de to ordene bruker og medvirkning.

  • Brukeren (eller pasienten) er den som mottar en tjeneste eller bistand.
  • Medvirkning betyr at brukeren eller pasienten skal medvirke til å planlegge, gjennomføre og vurdere bistanden eller tjenesten.

Brukeren skal selv aktivt medvirke og ta beslutninger i forhold som angår han eller henne.

Det innebærer at de som gir bistand, må være bevisste på samhandlingen med brukeren og sørge for at brukeren i praksis blir involvert slik at vedkommende får mulighet til å påvirke sitt eget liv. Helsefagarbeidere og andre fagpersoner skal bruke fagkompetansen sin til å gi forsvarlig bistand ut fra brukerens behov. Brukermedvirkning skjer når brukeren deltar i å planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak. Brukeren skal være en ressurs i dette arbeidet, fordi brukeren er den som best vet hvilke behov han har, og hva som oppleves som god kvalitet på tjenestene. Brukermedvirkning baserer seg på et likeverdig forhold mellom brukeren og helsefagarbeideren. Dette vil fremme tillitsforholdet mellom brukeren og helsefagarbeideren, og det vil føre til at pasientens respekt, personlige integritet og menneskeverd ivaretas.

 

Utfordringer til deg

Relatert innhold